У С Л О В И Я

ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА НСБС

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

1. Редовни членове на НСБС могат да бъдат еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по Търговския закон на България и вписани в Търговския регистър за извършване на спедиторска, логистичнa, складова, куриерска, митническо-агентска и друга сродна дейност (при условие, че спедиторската и логистична дейност е водеща), наричани по-нататък “ТЪРГОВЦИ”.

2. Търговецът, който кандидатства за редовен член на НСБС, трябва да отговаря на следните условия:

2.1. Да е извършвал съответната дейност, цитирана в т. 1 по-горе, в продължение най-малко на 1 пълна финансова година.

2.2. При извършването на спедиторска и логистична дейност да се ръководи от разпоредбите на приложимите международни спогодби и конвенции, документите на ФИАТА, Общите спедиторски условия (ОСУ), Общите складови условия (ОСКУ) или специфични разпоредби и условия, действащи за съответния вид дейност и законодателството на Република България.

2.3. Да е съгласен да приеме и да се ангажира да изпълнява Устава, целите, задачите и решенията на НСБС, както и професионалния Кодекс на НСБС (Док. ОС 021-05-1/21062012).

2.4. Да предоставя статистическа информация – количествени и качествени показатели за дейността на компанията за приключената финансова година, с цел поддържане на публична база данни за анализи на спедиторския бранш.

2.5. Да е съгласен и да се ангажира да сключи договор за застраховка на своята отговорност (списък на одобрените български застрахователи).

2.6. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство за несъстоятел-ност.

2.7. Да е съгласен и да се ангажира да заплати предвидената встъпителна такса и в установените срокове да заплаща членския си внос в НСБС.

II. ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

3. Търговец, който желае да бъде приет за редовен член на НСБС, подава до Управителния съвет молба и прилага следните документи:

3.1. Мотивирана препоръка от двама редовни члена на НСБС, една от които от член на съответната секция, определена от преобладаващата дейност на кандидата.

3.2. Копие от удостоверение за актуално състояние на дейността от Агенцията по вписванията – търговски регистър.

3.3. Отчет за приходите и разходите към баланса за последната финансова година с декларация за частта от оборота в резултат на спедиторска и логистична дейност.

3.4. Копие от удостоверението за данъчна регистрация.

3.5. Декларация съгласно приложения образец - Изтегли.

Молбата и декларацията се подписват от законния представител на Търговеца и се заверяват с печата му.

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ

4. Въз основа на описаните в т. 3 документи, УС:

  • Изпраща молбата за приемане на кандидата до всички членове на НСБС за становище, които взимат отношение по нея в 10 дневен срокВ случай на отрицателно становище, възражението се дава писмено и мотивирано.
  • Взема решение за утвърждаване на Търговеца за член на НСБС или отхвърля молбата му.

При постъпили възражения, преди да вземе решение УС получава писмено становище-преценка от комисията по етика за кандидата и има право да изисква допълнителна информация и доказателства, поясняващи и/или потвърждаващи обстоятелства, описани в представените съгласно т. 3 документи. Когато макар и един член на НСБС е възразил срещу приема на кандидата, УС взема решение за утвърждаване на Търговеца за член на НСБС чрез квалифицирано мнозинство от 2/3 гласували “за” приемането му. Когато на предложението за приемане не е отговорено, УС приема, че членовете на НСБС са дали своето мълчаливо съгласие.

5. Когато молбата на търговеца за приемане за редовен член на НСБС бъде отхвърлена от УС, нова молба на Търговеца се разглежда от УС не по-рано от 6 месеца след първата. Отказът на УС за приемане на кандидата подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Общото събрание на НСБС. Жалбата се разглежда на първото редовно свикано Общо събрание.

6. Когато Търговецът бъде утвърден за член на НСБС, в 30-дневен срок след утвърждаването му той е длъжен да заплати дължимия за текущата година членски внос в НСБС.

7. Утвърдените от УС членове на НСБС се считат за приети за редовни членове и получават Сертификат за редовно членство от датата, на която са представили доказателства за изпълнение на изискванията по т. 6 по-горе.

ІV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НСБС при основанията, посочени в чл. 22 от Устава на НСБС

8. Всеки член на НСБС може да даде мотивирано предложение за изключване на даден член пред Комисията по етика, оглавявана от Зам. Председател на УС, като същата може и да се самосезира.

9. След проучване на случая, събиране на доказателства и при спазване на всички изисквания, предвидени в Правилата за нейната работа, Комисията прави предложение до УС за изключване при спазване изискванията на чл. 22 от Устава.

10. Решението на УС за изключване се взима само при пълно единодушие.

11. Решението на УС подлежи на обжалване пред ОС на НСБС в 14 дневен срок от уведомлението.

Тези условия са разработени в изпълнение на т. 9 от решенията на Общото събрание на НСБС от 18.09.1997 г. и са приети на заседание на УС на НСБС с Протокол N 9 от 24.03.1998 г., изменени и допълнени от ОС на НСБС на 2.10.1998 г., на 12.11.1999 г., на 31.05.2001 г., на 27.05.2004г., на 5.06.2008 г. и 21.06.2012 г. Променените условия влизат в сила от 21.06.2012 г.

OС на НСБС

София, 21.06.2012