Покана за отчетно-изборно общо събрание на НСБС на 22.11.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 Управителният съвет, на основание чл. 9 ал. 3 от Устава на НСБС свиква Общо отчетно-изборно събрание на НСБС на 22 ноември 2018 г. от 13:30 ч. в Best Western Premier Sofia Airport Hotel бул. Брюксел 11 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Одобряване на Протокол № 26 на Общото събрание на НСБС от 15.06.2017 г.

2.       Приемане на отчета за мандата на УС – отчет за дейността на НСБС от 11.06.2015 г., годишен баланс на НСБС за 2017 г. и насоки за работа на НСБС през 2018 – 2019 г.

3.       Приемане на доклада на Контролния съвет за финансовите отчети на НСБС за 2017 г.

4.       Определяне на встъпителния и на редовния членски внос на членовете на НСБС за 2019 г. и приемане на бюджета на НСБС за 2019 г.

5.       Предложение за актуализация на чл.17 от ОСУ и чл. 14 от ОСкУ на НСБС във връзка с Регламент 206/679 за защита ва личните данни.

6.       Избор на председател, нов Управителен и Контролен съвет

7.       Разни

Начало на регистрацията на членовете: 13.00 ч.

При регистрацията, за да получите делегатска карта, се представят:  лична карта и копие от удостоверение за актуално състояние на дейността от Агенцията по вписванията – търговски регистър.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на НСБС и ще бъдат предоставени по електронен път.

При липса на кворум, на основание чл. 9 ал. 7 от Устава на НСБС, Общото събрание ще се проведе същия ден от 14.30 часа на същото място и  при същия дневен ред.

София 18.10.2018 г.

С уважение,

Управителен съвет на НСБС