Arbitraj

Док. УС 04 – т.03/19092013 – Правилник ТА

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИЯ АРБИТРАЖ
ПРИ НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ

І. Общи разпоредби

Транспортен арбитраж

Чл.1. (1) Транспортният арбитраж при Националното сдружение на българските спедиторите (ТА при НСБС) е доброволна независима юрисдикция за арбитраж и помирение. Организацията на ТА при НСБС и статутът на членовете на арбитражната колегия се определят с устав.

(2) Транспортният арбитраж разглежда и решава имуществени, граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност.

(3) Спорове с предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение не могат да бъдат предмет на разглеждане и решаване от арбитража.

(4) Транспортният арбитраж осъществява и помирение по арбитрируемите спорове, което се извършва по отделни правила.

Основания за компетентност

Чл.2. (1) Транспортният арбитраж при НСБС разглежда споровете по чл.1, ал.2, когато са му възложени с арбитражно споразумение или една от страните отнесе спора до ТА при НСБС и ответната страна не възрази в срока за отговор.

(2) Транспортният арбитраж сам решава дали предявеният иск подлежи на разглеждане от него.

(3) Възражение за некомпетентност може да бъде повдигнато с отговора на исковата молба или в срока за отговор, както и служебно от арбитража.

Арбитражно споразумение

Чл.3. (1) Арбитражно споразумение е съгласието на страните да възложат на ТА при НСБС разрешаването на спор между тях по договорно или извъндоговорно правоотношение, изразено в писмена форма.

(2) Арбитражното споразумение може да е самостоятелен договор или клауза в договора, по изпълнението на който е възникнал или може да възникне спор (арбитражна клауза).

(3) Арбитражното споразумение, включено като клауза в договор е независимо от другото съдържание на договора. Нищожността на договора не води непременно до недействителност на арбитражната клауза.

(4) Споразумението е писмено и когато се съдържа в разменени между страните писма, факсове и други писмени средства за комуникация или в общи условия, към които препраща сключен между страните писмен договор.

(5) Участието на ответник в производството пред ТА при НСБС чрез изпращане на отговор на исковата молба или явяване в арбитражно заседание се приема за съгласие за арбитраж.

Приложими процедурни правила

Чл.4. (1) Ако страните не уговорят друго, възлагането на спора за решаване от ТА при НСБС, означава и приемане на този правилник.

(2) Страните могат да се споразумеят за процедурата, която трябва да се спазва при водене на делото, доколкото тя не противоречи на императивни норми на Закона за международния търговски арбитраж, ЗМТА или на принципите на този правилник.

(3) По процедурни въпроси, неуредени от ЗМТА, от този правилник или от споразумението между страните, решаващият арбитражен орган действа по своя преценка, ръководейки се от принципите на правото, естеството на арбитража и предмета на спора като е задължен да обезпечи състезателност и равно участие на всяка от страните в процеса за защита на нейните права и интереси.

(4) Ако страната не заяви незабавно писмено или устно в арбитражното производство за нарушение на процедурно правило, тя не може по-късно да се позове на нарушението.

Конфиденциалност

Чл.5. (1) Арбитрите, които участват в производството са длъжни да пазят в тайна сведенията, които им стават известни по делото. Всички протоколи, становища на страните и документи по делото, получени от тях в качеството им на арбитри са поверителни.

(2) При приключване на делото, ако друго не е уговорено, страните имат право да получат обратно представените от тях документи; копия не могат да се правят, при условие, че това изрично е заявено при представянето на документа. В делото остават само тези материали, които не съдържат сведения, представляващи търговска или служебна тайна за участниците в производството.

ІІ. Иск и отговор на иска

Предявяване на иска

Чл.6. (1) Арбитражното производство започва с подаването на исковата молба до Транспортния арбитраж.

(2) Исковата молба се смята подадена в деня, в който постъпи в канцеларията на ТА, а ако е подадена по пощата – от деня на пощенското клеймо в мястото на изпращане.

Съдържание на исковата молба

Чл.7. (1) Исковата молба трябва да съдържа:
1. посочване на арбитража;
2. пълното наименование на страните, на техните законни представители или пълномощници, ако има такива, както ЕИК, респ. ЕГН на ищеца;
3. техния адрес, електронен адрес, телефон, факс, телекс;
4. цената на иска;
5. изложение на обстоятелствата, на които се основава иска;
6. в какво се състои искането;
7. името на арбитър и негов заместник от арбитражната листа на ТА или искане те да бъдат назначени от председателя на ТА;
8. опис на приложените документи;
9. подпис на ищеца.

(2) Към исковата молба трябва да бъдат приложени:
1. арбитражното споразумение;
2. писмени доказателства в подкрепа на иска;
3. доказателства за идентификация и представителна власт;
4. документ за внесена арбитражна такса;
5. преписи от исковата молба и приложените писмени доказателства според броя на ответниците.

(3) Неприлагането на арбитражното споразумение не е пречка за образуване на делото.

Цена на иска

Чл.8. (1) Размерът на цената на иска е:
1. при осъдителни искове – размера на вземането, ако е парично; стойността на вещта, предмет на притежанието; размера на заявения интерес при притежание за действие или бездействие.
2. при установителни и конститутивни искове – стойността на договора към момента на предявяване на исковата молба, а по безсрочен договор за наем – наемната цена за една година.
3. по искове за периодични платежи за определено време – сборът на всички платежи; по искове за периодични платежи за неопределено време – сборът на платежите за три години.

(2) При обективно съединяване на искове цената на всеки иск се посочва отделно. Арбитражната такса се определя въз основа на общата сума от цената на всички искове.

(3) При искове с неопределена или неправилно определена цена, както и при неоценяеми искове, председателят на ТА определя дължимата арбитражна такса.

Недостатъци на исковата молба

Чл.9. (1) Ако исковата молба не отговаря на изискванията на чл. 8 делото се оставя без движение като на ответника се дава срок да отстрани недостатъците. Срокът не може да бъде по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на съобщението.

(2) Ако адресът на ищеца не е посочен и не е известен на арбитражния съд, съобщението за отстраняването на недостатъците на исковата молба се прави чрез поставяне на обявление на опредлено място (до входа на ТА при НСБС) в продължение на една седмица.

(3) Ако ищецът не отстрани в срока нередностите, исковата молба заедно с приложенията се връща на ищеца от председателя на ТА.

(4) Поправената искова молба се смята за редовна от деня на нейното подаване.

Отговор на исковата молба

Чл.10. (1) На ответника се изпраща препис от редовната искова молба с приложенията, както и листата на арбитражната колегия на ТА като му се съобщава, че в 14 дневен срок може да подаде писмен отговор, подкрепен с доказателства. По молба на ответника срокът за отговор може да бъде продължен от председателя на ТА, но не с повече от 14 дни. Арбитражната листа може да бъде качена на интернет страницата на ТА при НСБС.

(2) В същият срок ответникът трябва да съобщи името на посочения от него арбитър и негов заместник или да предостави назначаването им на председателя на ТА .

(3) В срока за отговор ответникът може да предяви насрещен иск или възражение за прихващане, ако спорът относно неговото вземане е от компетентността на ТА. За насрещния иск се прилагат изискванията, приложими за първоначалния иск. Възражението за прихващане може да бъде предявено и по-късно.

(4) Неподаването на отговор не означава признаване на иска.

ІІІ. Решаващ арбитражен орган

Определяне на арбитражния орган

Чл.11. Транспортният арбитраж решава възложените му спорове чрез решаващ арбитражен орган, който може да се състои от един или трима арбитри.

Едноличен арбитражен орган

Чл.12. По съгласие на страните делото може да се разгледа от един арбитър, който те избират от арбитражната листа на ТА или предоставят на председателя на ТА да го определи.

Арбитражен състав

Чл.13. (1) Когато решаващият арбитражен орган е от трима арбитри, всяка от страните посочва по един арбитър и негов заместник от арбитражната листа на ТА, а двамата арбитри избират от своя страна третия от същата арбитражна листа, който е председател на решаващия състав.

(2) Когато в 14 дневен срок някоя от страните или избраните двама арбитри не посочат арбитър, председателят на ТА назначава арбитъра или председателя на решаващия състав.

(3) Ако ищците или ответниците са няколко, те трябва да посочат по общо съгласие един арбитър и заместник. Ако не се постигне съгласие, арбитърът и заместникът се назначават от председателя на ТА.

(4) Решението на председателя на ТА е окончателно.

Заместване на арбитър

Чл.14. (1) Ако посоченият арбитър не приеме избора, почине, не е в състояние да изпълнява задълженията си или неоправдано бездейства повече от 30 дни, по делото встъпва неговия заместник. Заместникът продължава делото до неговото решаване.

(2) При условията на предходната алинея председателят на арбитражния състав се заменя по реда, по който е избран.

(3) Ако спрямо заместника настъпят условията по алинея първа, страната, която го е посочила, се поканва да посочи друг арбитър и негов заместник.

Отвод на арбитър

Чл.15. (1) Предложеното или назначено за арбитър лице трябва да посочи всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения в неговата безпристрастност или независимост. За целта арбитърът представя по делото подписана от него декларация.

(2) Всяка страна може да направи отвод на арбитър ако има обстоятелства, създаващи основателни съмнения в неговата безпристрастност или независимост и по-специално – ако съществуват данни, че арбитърът пряко или косвено е заинтересуван от изхода на делото.

(3) Страната може да направи отвод на арбитър, посочен от нея, само поради основания, които са й станали известни след назначаването му.

Процедура за отвод

Чл.16. (1) Отвод на арбитър може да се направи най-късно 7 дни, след като страната е узнала за образуването на решаващия арбитражен състав или след като е научила за обстоятелствата, които дават основание за отвода. Отвод не може да се прави след като делото е обявено за решаване.

(2) Искането за отвод се прави писмено до арбитражния орган с посочване на основанията.

(3) Ако арбитърът не се отведе и насрещната страна не се съгласи с отвода, по искането се произнася председателя на ТА. При отрицателното му произнасяне страната, направила отвода, може да отнесе искането си до Софийски градски съд по реда на чл.16, ал.1 ЗМТА.

(4) Ако насрещната страна се съгласи с отвода или искането бъде уважено, новият член на арбитражния орган се посочва или определя в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник.

Отвод на вещо лице

Чл.17. На основанията по чл.16, ал.2 от настоящия Правилник страната може да направи отвод на вещо лице. По отвода се произнася окончателно решаващия арбитражен състав.

ІV. Книжа и съобщения. Срокове

Връчване на адресата

Чл.18. (1) На страните се изпращат всички отнасящи се до тях книжа, съобщения и призовки на посочените от тях адреси или на адресите на надлежно упълномощени техни представители.

(2) Исковата молба, отговорът, преписи от писмените доказателства, арбитражните решения и определения се изпращат с препоръчано писмо или по куриер с препоръчана пратка с обратна разписка. Призовките и другите съобщения могат да бъдат изпратени чрез телекс или на електронен адрес и се смятат връчени, ако има данни, че са получени.

(3) Книжата, съобщенията и призовките могат да бъдат и лично връчени на страната или неин представител срещу разписка.

(4) Документите се представят за връчване на български език.

Връчване на друго лице

Чл.19. (1) Когато съобщението не може да бъде връчено лично на адресата, то се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме срещу подпис със задължение да го предаде на адресата.

(2) При връчване на търговец или друго юридическо лице, лицето, което се е съгласило да получи съобщението трябва да е работник или служител на адресата. С получаване на съобщението от другото лице се смята, че връчването е извършено на адресата.

Удостоверяване на връчването

Чл.20. (1) Връчителят трябва да удостовери с подписа си датата и начина на връчване. Той отбелязва качеството на лицето, на което е връчено съобщението. Получателят трябва да удостовери с подписа си, че е получил съобщението или пратката. Отказът да се получи съобщението се удостоверява с подписа на връчителя като този отказ не засяга редовността на връчването.

(2) Връчването по телекс се удостоверява писмено от секретаря на Транспортния арбитраж, който го е извършил. Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис за това.

(3) Връчването се счита за редовно, ако получателят е отказал да получи книжата или не се е явил в пощенската служба да ги получи в продължение на 7 дни след известието със съответното удостоверяване на този факт.

Връчване на търговец

Чл.21. (1) Мястото на връчване на търговец или друго юридическо лице е последния посочен в съответния регистър адрес.

(2) Ако лицето е променило адреса си и в регистъра не е вписан новия адрес, всички книжа и съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. Разпоредбата се прилага, след като е изпратено и съобщение на електронния адрес.

(3) Когато на последния посочен в регистъра адрес на търговеца или другото юридическо лице, връчителят не намери никой при две последователни посещения в рамките на един мецец и се установи, че ответникът продължително време не използва посочения адрес, и чрез посочените факс и електронен адрес не може да се извърши връчване, арбитражният орган разпорежда съобщенията да се приложат към делото и да се смятат за редовно връчени.

Връчване в чужбина

Чл.22. (1) Връчването на съобщения и документи на страна с местожителство или седалище в чужбина се извършва по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Разходите за връчване чрез куриерска служба се поемат от страната, която е поискала връчването.

(2) Адресат, който в продължение на два месеца два пъти не може да бъде намерен на посочения адрес се смята за редовно призван, ако страната, поискала връчването, удостовери със справка адресната регистрация, седалището или адреса на управление на адресата.

Срокове

Чл.23. Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от деня, следващ получаването на съобщението. Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, срокът изтича в края на първия работен ден.

V. Разглеждане на делото

Подготовка за разглеждане на делото

Чл.24. (1) Решаващият орган проверява подготвено ли е делото за разглеждане с цел то да бъде решено в разумен срок. За тази цел делото може да бъде внесено в подготвително заседание без призоваване на страните за произнасяне по компетентността на арбитража, по допустимостта на исканите доказателства и по други въпроси, поставени от страните при предварителната размяна на книжа.

(2) Изпълнението на действия по подготовката на делото за разглеждане се възлагат на секретаря. След това Председателят на арбитражния състав или едноличният арбитражен орган насрочва делото и възлага на секретаря призоваване на страните, свидетелите и вещите лица.

Място за провеждане на заседанията

Чл.25. (1) Заседанията на ТА се провеждат в седалището му в гр.София.

(2) По молба на страните решаващият орган може да проведе заседанията си и на друго място като разноските в случая се авансират от страната, която е поискала това.

Призоваване

Чл.26. (1) На страните по делото се изпращат призовки, в които се посочва номера на делото, страните по него, времето и мястото на заседанието.

(2) Страната трябва да получи призовката най-малко 7 дни преди заседанието. Когато страната е със седалище или местоживеене извън България, срокът за призоваване се удвоява.

(3) За следващото заседание на страните не се изпращат призовки, ако са присъствали в заседанието, в което делото е насрочено.

Разглеждане на делото

Чл.27. (1) Делото се разглежда в едно или повече заседания, в които страните могат да участват лично или чрез надлежно упълномощени представители.

(2) Разглеждането на делото не е публично. С разрешение на арбитражния орган и при съгласие на страните на заседанието може да присъстват лица, които не участват в делото.

(3) По съгласие на страните делото може да се разгледа и реши в закрито заседание без призоваване на страните въз основа на представени писмени доказателства и писмени становища.

(4) Делото се разглежда и решава в закрито заседание, ако ответникът в отговора си признава иска.

Неявяване на страна

Чл.28. (1) Неявяването на редовно призована страна не е основание за отлагане на делото.

(2) Страната може да поиска отлагане на делото по уважителни причини, които доказва. Допуска се само едно отлагане на заседание по искане на страната.

(3) Всяка страна може да поиска делото да се разгледа в нейно отсъствие.

Възражение за некомпетентност

Чл.29. (1) Решаващият арбитражен орган се произнася по компетентността на ТА веднага след направено възражение за несъществуване или недействителност на арбитражно споразумение.

(2) Възражението, че Транспортният арбитраж не е компетентен трябва да бъде направено най-късно с отговора или в срока за отговор на исковата молба.

(3) Решаващият арбитражен орган може да уважи и по-късно направено възражение за некомпетентност на ТА, ако установи уважителни причини за закъснението.

(4) Когато в хода на делото се поставя въпрос, който е извън компетентността на ТА, възражението за некомпетентност трябва да бъде направено веднага.

(5) По възражение за некомпетентност решаващият орган се произнася с определение.

Спогодба

Чл.30. (1) След откриване на заседанието решаващият арбитражен орган приканва страните към спогодба.

(2) Решаващият орган може да прави предложение на страните за спогодба до приключване на устните състезания.

(3) Ако страните постигнат спогодба пред решаващият орган, тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и арбитъра или арбитрите.

(4) Страните могат да поискат спогодбата да се възпроизведе в арбитражно решение при уговорени условия.

Обезпечаване на иска

Чл. 31. (1) Ако страните не са уговорили друго, решаващият арбитражен орган може по искане на една от тях да задължи другата страна да вземе подходящи мерки за обезпечаване правата на молителя.

(2) Обезпечителните мерки не могат да засягат трети лица.

(3) При допускане на тези мерки арбитражният орган може да определи гаранция, която молителят да представи.

Доказателства

Чл.32. (1) Всяка страна трябва да докаже обстоятелствата, на които основава своя иск или възражение.

(2) Страните представят писмените доказателства в оригинал или като заверени от тях копия. Представените доказателства от едната страна се връчват своевременно на другата страна.

(3) Решаващият орган преценява доказателствата по свое вътрешно убеждение.

(4) Събиране на доказателства:

  • Решаващият орган може да изисква от страните да представят и други доказателства, както и да назначава вещи лице, когато това е необходимо, за да се разкрие истината по делото. За служебно събраните доказателства страните се уведомяват своевременно като им се дава подходящ срок за становище и представяне на насрещни доказателства.
  • Решаващият орган може да разпореди на страните да предоставят на вещите лица необходимите им сведения или да осигурят достъп за проверка на документи, стоки или други вещи, когато това е необходимо за изготвяне на заключението.
  • По искането на страните или по свой почин решаващият орган може да възложи допълнително заключение, когато не е достатъчно пълно и ясно или повторно заключение от друго вещо лице, когато не е обосновано.
  • По съгласие на страните решаващият орган може да освободи вещото лице от задължението да се яви на заседанието.
  • Свидетели се разпитват, ако бъдат доведени от страната, която ги е посочила и е изяснила какви обстоятелства ще изясняват.

Изменение на иска

Чл.33. Ищецът може да измени предявения иск и без съгласие на ответника. Решаващият орган може да откаже да допусне изменението, ако то би затруднило неоправдано защитата на ответника или своевременното решаване на делото. Правилото се прилага и за изменение на насрещния иск.

Участие на трети лица

Чл.34. (1) Встъпването и привличането на трето лице е допустимо само със съгласие на страните. Привличането на трето лице изисква и съгласие на лицето, което се привлича. Съгласие е необходимо и при предявяване на обратен иск срещу привлеченото лице.

(2) Привличане на трето лице е допустимо до изтичане срока за отговор на исковата молба. Арбитражният орган може да допусне и по-късно привличане, ако страните по делото не се противопоставят и привличането няма да забави неоправдано решаването на делото.

Спиране на делото

Чл.35. (1) По молба на страните арбитражният орган с определение може да спре делото за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от шест месеца.

(2) Спряното дело се прекратява, ако след изтичане на срока по алинея първа никоя от страните не е поискала възобновяването му.

(3) Делото се спира и ако страните са започнали процедура по помирение.

Протокол

Чл.36. (1) За арбитражното заседание се съставя протокол от секретар – стенограф, назначен от решаващия орган. Протоколът се подписва от председателя на състава и от секретаря.

(2) По молба на страната решаващият орган с определение може да поправи или допълни протокола, ако в него са допуснати грешка или съществена непълнота.

(3) Страните и техните представители имат право да поискат заверен препис от протокола срещу заплащане на определена такса.

VІ. Постановяване на решение и прекратяване на производството

Решение

Чл.37. (1) Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, когато няма пречки делото да се реши по същество

(2) Решение, което при условията на чл. 30, ал. 4 отразява постигната между страните спогодба, има силата на обикновено арбитражно решение.

Постановяване на решението

Чл.38. (1) Когато арбитражният орган прецени, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, той приключва устните състезания и пристъпва към постановяване на решението.

(2) Решението се взема от едноличния арбитър или с мнозинство при арбитражен състав в закрито заседание като председателят гласува последен. Всеки член на състава има право на един глас.

(3) Решението трябва да бъде мотивирано, освен ако възпроизвежда уговорена от страните спогодба.

(4) Решението се подписва от участващите в решаващия орган арбитри. Ако при арбитражен състав един от членовете не може да го подпише, председателят на състава удостоверява това с подписа си върху решението с посочване на причините.

(5) Арбитърът, който остава на особено мнение подписва решението със забележка „о.м.“ и го изготвя писмено в седемдневен срок. Особеното мнение се прилага към решението.

(6) Ако след приключване на устните състезания, но преди произнасяне на решението се установи, че правото на защита на някоя от страните е било нарушено – по независещи от нея причини не е могла да се яви, както и да уведоми арбитражния орган за тази невъзможност, той възобновява разглеждане на делото. По същият начин се постъпва, ако се установи, че делото се нуждае от допълнително изясняване на релевантни за спора обстоятелства.

(7) Постановеното решение е окончателно и слага край на спора.

Съдържание на решението

Чл.39. Решението трябва да съдържа:
1. наименованието на Транспортния арбитраж;
2. дата и място на постановяването му;
3. имената на арбитрите;
4. основание за компетентност на ТА;
5. наименованието на страните и третите лица;
6. какво се постановява по същество – диспозитив
7. мотиви с кратко изложение на твърденията и възраженията на страните, преценка на доказателствата, фактически констатации и правни изводи на решаващия орган;
8. подписи на арбитрите.

Обявяване на решението

Чл.40. (1) След подписване на решението по реда на чл. 38, ал. 4, то се вписва в книгата за решения на ТА, която е на разположение на страните и техните представители. От този момент решението става неоттегляемо.

(2) Решаващият арбитражен орган обявява решението си до 14 дни от приключване на устните състезания.

(3) Решението се връчва на страните.

(4) Преписи от решението се дават на страните, след като арбитражните разноски бъдат изцяло изплатени на ТА. Преписите се заверяват от секретаря на арбитража с неговия подпис и с печата на ТА.

Поправка и тълкуване на решението

Чл.41. (1) Решаващият арбитражен орган по искане на всяка от страните или по свой почин може да поправи решението относно допусната явна фактическа грешка.

(2) Всяка от страните може да поиска от решаващият орган тълкуване на решението, когато то е неясно.

(3) Искането за тълкуване и поправка може да се направи в срок от 14 дни след получаване на решението. В същия срок може да се направи поправка на решението по почин на решаващият орган.

(4) За исканата поправка или тълкуване се уведомява другата страна, която има право да представи писмено становище.

(5) Решаващият арбитражен орган се произнася с решение, което става неотменна част от първоначалното решение.

(6) Поправка на решението в частта относно арбитражните разноски се извършва с определение при спазване на изискванията на предходните алинеи.

Допълване на решението

Чл.42. (1) По искане на страните решаващият арбитражен орган може да постанови допълнително решение, ако не се е произнесъл по цялото искане. Молбата с препис за другата страна се подава в 14 дневен срок от получаване на решението. Другата страна има право да представи писмено становище в 14 дневен срок от получаване на препис от молбата.

(2) Когато искането е основателно, решаващият арбитражен орган се произнася с допълнително решение, което става неразделна част от първоначалното решение.

Изпълнение на решението

Чл. 43. (1) Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните.

(2) Когато изисква изпълнение, арбитражното решение подлежи на принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Прекратяване на производството

Чл. 44. (1) Ако по делото не може да се постанови решение, арбитражното производство се прекратява с определение.

(2) Определение за прекратяване на делото се постановява:
1. при оттегляне на иска
2. при спогодба
3. при липса на предпоставки за решаване на делото по същество или ако поради бездействие на ищеца делото остане без движение повече от 6 месеца.

(3) Делото се прекратява от председателя на ТА, ако основанието за прекратяване възникне преди да се образува арбитражния орган.

VІІ. Помирителна процедура

Приложно поле

Чл.45. (1) Всеки арбитрируем спор може да бъде отнесен за уреждане чрез помирение от помирител, избран от листата на помирителите при ТА съгласно правилата на тази глава.

(2) Наличието на висящо арбитражно производство не е пречка за започване на помирение по помирителната процедура, в който случай арбитражното дело се спира.

Започване на помирението

Чл.46. (1) Помирението започва по общо съгласие на страните по спора или по искане на една от тях.

(2) Страните подават до председателя на ТА при НСБС молба за започване на помирение, в която излагат накратко предмета на спора и становище си по него. Те внасят такса за образуване на помирителното производство, определена в Тарифата.

(3) Когато молител е само едната страна, секретарят на ТА уведомява писмено другата страна с връчване на препис от молбата. В 14 дневен срок от получаване на съобщението другата страна трябва да заяви съгласие за участие.

(4) При липса на отговор в срока по ал. 3 или при отрицателен отговор, помирително производство не се образува, за което се уведомява молителят.

(5) Ако другата страна приеме участието си в помирението, председателя на ТА образува производство по помирение.

Помирител

Чл. 47. (1) Ако страните не са определили помирител от списъка на помирителите на ТА, председателят на ТА избира един помирител в 7 дневен срок като изхожда от характера на спора и квалификацията на помирителя.

(2) Страните могат да се съгласят да имат трима помирители, в който случай съставянето на състава от помирители става по реда на чл. 13, ал. 1 и 2 от настоящия Правилник.

(3) Преди помирението помирителят подписва декларация за независимост и безпристрастност при осъществяване на помирението, както и за конфиденциалност по отношение на обстоятелствата, които са му станали известни по случая.

(4) Освен при съгласие на страните, помирителят не може да бъде арбитър, представител или съветник на някоя от тях в арбитражно производство по същия спор.

(5) Страните се задължават да не призовават помирителя като свидетел в съдебен или арбитражен процес по спора, предмет на помирението, освен при общо съгласие.

Производство по помирението

Чл.48. (1) Помирителят води помирителното дело по своя преценка, воден от принципите на безпристрастност и справедливост. Той може да се среща със страните поотделно, преди да ги покани за обсъждане на спора. За срещата не се води протокол.

(2) Седалището на НСБС е мястото за провеждане на помирението, освен ако страните не уговорят друго място.

(3) Страните могат да участва в помирението лично и/или чрез упълномощен представител.

(4) Ако опитът за помирение е успешен, постигнатата спогодба се подписва от страните и от помирителя. Един екземпляр от нея се прилага към помирителното дело.

(5) Ако не се стигне до помирение, помирителят с протокол прекратява помирителното дело.

(6) Страните се задължават да не използват като доказателство в арбитражно или съдебно дело становищата си по време на помирителното производство, както и предложенията, правени от помирителя.

Помирение по висящо арбитражно производство

Чл.49. (1) Когато помирението е постигнато по спор по висящо арбитражно дело пред ТА, страните могат да поискат спогодбата да се възпроизведе в арбитражно решение при уговорени условия.

(2) При всички случаи помирителят уведомява решаващият арбитражен орган, който в зависимост от изхода на помирението прекратява арбитражното дело или възобновява спряното арбитражно дело.

Разноски

Чл.50. (1) Преди започване на производството за помирение страните внасят административна такса, определена в Тарифата. Когато помирението започва по молба на една от страните, таксата се внася от нея. Административната такса не подлежи на връщане.

(2) Възнаграждението на помирителя, което страните заплащат се определя от председателя на ТА и е съобразно вложеното време, сложността на спора и други релевантни обстоятелства.

(3) Разноските по помирението се понасят по равно от страните, освен ако в спогодбата не е предвидено друго.

(4) Всяка от страните понася направените от нея други разходи по помирението.

VІІІ. Такси, разноски и канцелария

Арбитражни такси и разноски

Чл.51. (1) Страните по делото дължат арбитражни такси и разноски, определени от председателя на ТА или от решаващия арбитражен орган в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник и с Тарифата на ТА при НСБС.

(2) Секретарят на ТА или решаващият арбитражен орган могат да задължат страната, сочеща доказателства, да внесе депозит за разноски за събиране на доказателствата.

(3) Действия, за които не е внесен депозит, не се извършват.

(4) Решаващият орган определя възнаграждението на вещите лица и други участници в арбитражното производство.

Канцелария

Чл.52. (1) Секретарят по указание на председателя на ТА води книга на арбитражните решения, в която те се вписват. Когато делото се прекрати, определението също се обявява в книгата.

(2) Приключилите дела се съхраняват в течение на 10 години от обявяване на решенията и определенията по тях. След изтичане на този срок делата се унищожават, с изключение на решенията и мотивите към тях, както и сключените спогодби, които се пазят завинаги.

Картотека

Чл.53. (1) По указание на председателя на ТА секретарят на ТА води картотека на решенията, които имат принципно значение с извадки от техните мотиви. Имената на страните и данни, засягащи техните интереси не се показват.

(2) Картотеката е достъпна за всички интересуващи се. От нея може да се издават преписи срещу заплащане на такса.

(3) Председателят на ТА може да разреши да се публикуват принципни решения на ТА, както и материали, популяризиращи дейността на ТА.

Допълнителна разпоредба – Арбитражна клауза

§1. НСБС препоръчва при сключване на търговски и граждански договори юридическите и физически лица да включват следната арбитражна клауза:
„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани от Транспортния Арбитраж при Националното сдружение на българските спедитори, който ще ги решава в съответствие с правилника си.“
В случаите, които касаят спорове по Конвенция CMR следва да се включи следната арбитражната клауза:
„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани от Транспортния Арбитраж при Националното сдружение на българските спедитори, който ще ги решава в съответствие с CMR Конвенцията и правилника си.“

Заключителна разпоредба

§2. Настоящият Правилник е приет съгласно §2 от Заключителните правила на Устава на Транспортния арбитраж при НСБС на заседание на УС на НСБС с протокол № 4 от 19.09.2013 г. и влиза в сила на 19.09.2013 г.
Настоящият Правилник е изработен на основата на Закона за международния търговски арбитраж.

София, 19.09.2013                                                                              УС на НСБС