Секторите  транспорт и логистика стават все по-специализирани и необходимостта от професионално обучение се увеличава. Проектът Logistics Skills Transparency (1.10.2013 – 30.09.2015) се ръководи от CRP Henri Tudor – Люксембург и е трансфер на иновации в рамките на Леонардо да Винчи, програма Учене през целия живот, която обединява партньори от Люксембург, Словакия, България, Франция и Италия с цел създаване на програми за обучение за Началник на склад и Складов работник. Резултатите от проекта ще насърчат използването на Европейската система ECVET, както и създаването на професионални стандарти в този нов метод за обучители. За двете позиции Началник на склад (фармация) и Складов работник (нетрайни стоки) се съставя квалификационна рамка и се описват резултатите от обучението с помощта на дескрипторите на ЕКР (знания, умения и компетенции) .Общите цели на проекта са да се адаптират и създадат професионални стандарти за тези две професии, както и на обучители в този нов метод въз основа на принципите на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) с цел да се постигне  прозрачност при образователните резултати, които успешно описват знания, умения и компетенции. Проектът се очаква да повлияе на транспортния и логистичния сектор: ще стартира програма за позициите Управител на склад (фармация) и Складов работник с ECVET трансфер на кредити.

брошура
http://www.logisticsskillstransparency.eu/Home
За контакти: nkirilov@balkanagency.org
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.