Arbitraj

Т А Р И Ф А
за таксите и разноските по дела, които се разглеждат
от Транспортния арбитраж
при Националното сдружение на българските спедитори

Параграф 1

(1) „Арбитражна такса“ е сумата, която се събира по всяко прието за разглеждане дело за покриване на общите разноски на Транспортния арбитраж, включително възнаграждението на арбитрите.
(2) „Разноски на ТА“ или „депозит“ са разходите на ТА, които страните внасят за събиране на доказателства по делото (призоваване на свидетели, заключения на вещи лица), за заседания извън седалището му и за други действия, предизвикани по делата.
(3) „Разноски на страните“ са разноските, които те правят за защитата си пред ТА, извън посочените в алинеи 1 и 2.
(4) „Административна такса“ е таксата, събирана при подадена молба за помирение.

Параграф 2

(1) ТА събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Изх

При неоценяемите искове размерът на таксата се определя от председателя на ТА, но не по-малко от 330 лв.

(2) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня на постъпване на сумата по обособената банкова сметка на НСБС.

Параграф 3
Намаляване на размера на арбитражната такса

(1) Арбитражната такса намалява с 20%, ако делото се разглежда от един арбитър.

(2) При прекратяване на делото, на ищеца се връща 50% от внесената арбитражна такса.
(3) Разпоредбата по предходната алинея не се прилага, когато е внесен минималният размер на арбитражната такса.
(4) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от решаващия арбитражен орган, а когато той не е образуван – от председателя на ТА.

Параграф 4
Арбитражна такса при изменение на иска и съединяване на искове.

(1) При увеличаване цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса за увеличения размер. При намаление цената на иска, внесената арбитражна такса не се връща.
(2) За всеки отделен иск, включително и за насрещен иск се дължи арбитражна такса съобразно §2, ал.1 от настоящата Тарифа.

Параграф 5
Административна такса при помирение

(1) При подаване на искане за помирение се внася административна такса в размер на 200 лв. по същата обособена банкова сметка на НСБС за ТА.
(2) При успешно приключване на помирението със споразумение окончателната такса се определя на база на материалния интерес като се равнява на ½ от арбитражната такса.
(3) При висящо арбитражно дело, ако страните поискат постигнатото в процедурата по помирение споразумение да се възпроизведе в арбитражно решение при уговорени условия, заплаща се арбитражна такса в половин размер, без таксата по предходната алинея.

Параграф 6
Разноски на ТА (депозит)

(1) Решаващият арбитражен орган може да задължи заинтересуваната страна да внесе депозит за разпит на свидетели, за заключение на вещо, за оглед или за други разноски.
(2) Определените суми се внасят предварително.

Параграф 7
Отговорност на страните за такси и разноски

(1) Направените от страната разходи за такси и разноски за ТА се понасят от страната, срещу която е постановено решението съобразно уважената част на иска. Страните могат да уговорят тези разходи да се  поемат от всяка от страните, както са направени.

(2) Страната, в чиято полза е постановено решението може да поиска заплащане на разноските, направени от нея за защитата си – адвокатско възнаграждение за един адвокат, ако бъде доказано изплащането. Решаващият арбитражен състав може да редуцира този разход, съобразявайки се с изискванията за минимално адвокатско възнаграждение по Тарифата за адвокатските възнаграждения.

Параграф 8
Възнаграждение на арбитрите

(1) Председателят на ТА определя възнаграждението на арбитрите и помирителите.
(2) Възнаграждението на арбитъра – докладчик при арбитражен състав е с 30% по-високо.
Тарифата е приета съгласно §2 от Заключителните разпоредби на Устава на Транспортния арбитраж при НСБС на заседание на УС на НСБС с протокол № 4 от 19.09.2013 г. и влиза в сила на 19.09.2013 г.

София, 19.09.2013  УС на НСБС