Arbitraj

Док. Устав ТА – ОС 05/07062013

У С Т А В 

на Транспортния арбитраж 

при Националното сдружение на българските спедитори

Статут

Чл.1(1) Транспортният арбитраж (ТА) се създава към Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).
(2) Седалището на Транспортния арбитраж е в гр.София.
(3) Транспортният арбитраж е доброволна, независима юрисдикция за
арбитраж и помирение.

Компетентност

Чл.2.(1)Транспортният арбитраж решава имуществени, граждански и търговски спорове, възникнали както между членовете на НСБС, така и между други физически и юридически лица в рамките на разрешената от ГПК компетентност, когато спорът му е възложен за разрешаване от страните.
(2) Споровете се разглеждат съобразно Правилник за дейността на ТА при НСБС.
(3) Транспортният арбитраж организира и помирително производство, което може да се проведе преди или по време на висящо арбитражно дело от лица от листата за помирители.

Структура

Чл.3 (1) Транспортният арбитраж се състои от арбитри, арбитражна колегия, председател и секретар. Транспортният арбитраж поддържа и листа на помирители.
(2) Арбитражните спорове се разглеждат от един арбитър или в състав от трима арбитри. Техните права и задължения са еднакви.
(3)Определянето на арбитър или формирането на арбитражен състав става по ред, определен от Правилника за дейността на ТА.

Арбитри

Чл.4. (1) Управителният съвет на НСБС определя броя на арбитрите в колегията и избира арбитри за срок от шест години. Той може да заличава вписаните арбитри: при смърт, при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си, при груби нарушения на Устава и Правилника за дейността на ТА.
(2) За арбитър може да бъде избрано всяко лице, завършило висше юридическо образование, с юридически стаж не по-малко от 5 години, което приема настоящия Устав.
(3) При изпълнение на своите функции арбитрите са независими и безпристрастни. Те не са представители на страните.
(4) Арбитрите са длъжни да пазят в тайна данните, които са узнали по време или по повод на изпълнение на задълженията си.
(5) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения или консултации по дела, които се разглеждат от ТА при НСБС.
(6) При секретаря на ТА се води списък на арбитрите (арбитражна листа), който трябва да съдържа: името на арбитъра, неговата длъжност или професия, научна степен, адрес, електронен адрес и телефон. Списъкът на арбитрите се предоставя на всеки заинтересуван и се качва на интернет страницата на ТА при НСБС.

Арбитражна колегия

Чл.5(1) Арбитражната колегия се състои от арбитрите в арбитражната листа на ТА.
(2) Арбитражната колегия на ТА:
1. прави предложение до Управителния съвет на НСБС за изменение и допълнение на Устава, Правилника за дейността на ТА и на Тарифата за таксите и разноските по дела, които се разглеждат от ТА;
2. провежда общо отчетно събрание веднъж в годината;
3. обобщава практиката на ТА и може да издава задължителни за всички арбитри тълкувания при разглеждане и решаване на споровете при ТА.
(3) Арбитражната колегия се свиква на заседание от председателя или по инициатива на повече от половината арбитри.
(4) Заседанията на арбитражната колегия са редовни, ако на тях присъстват повече от половината арбитри. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Председател

Чл.6 (1) Председателят на Транспортния арбитраж се избира от Управителния съвет на НСБС за срок от 6 години с право на втори мандат.
(2) За председател се избира лице с юридически стаж не по-малко от 10 години.
(3) Председателят представлява транспортния арбитраж в страната и чужбина.
(4) Председателят на ТА:
1. Извършва действия, които са му възложени от Правилника за дейността на ТА.
2.Свиква на заседание Арбитражната колегия.
3. Отчита дейността на ТА пред Арбитражната колегия и информира Управителния съвет на НСБС.
4. Разпорежда се с обособената за ТА банкова сметка на НСБС.

Помирители

Чл.7 (1)Транспортният арбитраж поддържа и листа на помирители.
(2) Помирителите са избрани от Управителния съвет на НСБС специалисти в областта на спедицията и транспорта, които може да не са юристии, които провеждат помирителна процедура по правилата на Правилника за дейността на ТА.

Секретар

Чл.8(1)Секретарят на ТА се избира от Управителния съвет на НСБС.
(2) Секретарят изпълнява решенията на арбитражната колегия и на председателя.
(3) Секретарят организира деловодството, води кореспонденцията и извършва действията, възложени му от Правилника за дейността на ТА.
(4) Персоналът на канцеларията на ТА се включва в списъка на служителите на НСБС. Длъжностните лица от канцеларията са длъжни да пазят тайна относно данни,които са узнали по делата на ТА.

Финанси

Чл.9(1) Всички суми, постъпващи по делата на ТА се внасят по обособена банкова сметка на НСБС.
(2) Разходите за издръжка на ТА са за сметка на НСБС.
(3) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени от тарифа съобразно цената на иска.

Допълнителни разпоредби

1. Уставът на ТА се приема и изменя от общото събрание на НСБС.
2.Правилникът за дейността на ТА и Тарифата за таксите и разноските по дела, които се разглеждат от ТА, се приемат и изменят от Управителния съвет на НСБС.
Настоящият устав е приет от Общото събрание на Националното сдружение на българските спедитори, проведено на 07.06.2013 г. и влиза в сила на 08.06.2013 г.