Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО АНТИТРЪСТОВАТА И АНТИКАРТЕЛНА ПОЛИТИКА НА НСБС

 

Водена от желанието при осъществяване на своята дейност да стимулира търговското сътрудничество между българските спедитори и да се грижи за опазването им от нелоялно отношение между тях и към клиентите, Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС)

ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ

на българските спедитори, че в някои случаи на съвместно поведение съществува възможност да се  процедира неразумно и, поради това, неправомерно. Такива неправомерни практики са съвместни дейности, които съдилищата могат да обявят за ограничаващи конкуренцията и възпрепятстващи нейното развитие и да наложат за тези дейности сериозни наказания. Такива неправомерни действия представляват, например, практики като:

 • Ценови уговорки: Споразумяване от всякакъв вид, писмено или устно, изрично или по подразбиране, което има за предмет (цел) или като резултат установяване или поддържане на цени, както и на условия, имащи отношение към цените, като кредитиране, отстъпки, уговаряне на граници на печалба, определяне на ниво на допълнителните възнаграждения, комисионите и таксите.
 • Разпределяне на пазари или клиенти: Съглашения — изрични или по подразбиране — имащи за цели или резултат разпределение на пазари, като, напр. споразумения да не се предлагат и осъществяват услуги в определени географски райони и/или клонове на индустрията, на определени клиенти или групи от клиенти, като престация срещу реципрочно задължение от някой конкурент. Такива споразумения между конкуренти никога не са правомерни, независимо от контекста в и на конкретното споразумение.
 • „Заговор“ срещу клиентите: Такива са, например, сключени изрично или по подразбиране споразумения, имащи за цел или като резултат да принудят клиент да закупи нежелана стока или услуга с оглед да получи желаната стока или услуга. Освен това, съглашения имащи за цел или като резултат отказ от сделка с конкуренти, клиенти, доставчици или други трети лица — „групов бойкот“ — могат да бъдат обявени за неправомерни и трябва да бъдат избягвани.

Във връзка с горното НСБС декларира:

 1. Категорично се противопоставя на обсъждания и комуникации, чиито цели или резултати могат да се тълкуват като споразумение или разбирателство или опит за скланяне на други лица да сключат подобно споразумение или разбирателство, с които се определят цени, разпределят се пазари или клиенти, влиза се в обвързващи договорености или се въздържа от закупуване на стоки или услуги от дадени доставчици или търговци.
 2.  Членство във НСБС няма да се отказва или отнема поради причини, които могат да се тълкуват като ограничаващи конкуренцията по същество или на практика.
 3. При провеждането на заседанията на Управителния съвет на НСБС председателят следва официалния дневен ред, който предварително е одобрен от ръководството на НСБС, като за заседанията се водят протоколи. Председателят отговаря за незабавното влизане в сила на тези насоки и за оказване на намеса, ако е необходимо, за прекратяване на обсъжданията по така забранените теми. Протоколът се одобрява на следващото заседание.
 4. Когато е възможно, на заседанията на НСБС ще присъства правоспособен адвокат, за да се гарантира спазването на законите, устава и така декларираната политика на НСБС.
 5. При неформалните дискусии на мероприятия на НСБС, които са извън контрола на председателите, ръководителите или адвоката, от всички членове се очаква да спазват посочените тук стандарти за професионално поведение, които се изискват от НСБС за спазване на указанията, дадени в тази декларация.
 6. При всякакъв вид обсъждания на „най-добри практики“ — оптималните техники на спедиторска-логистична дейност — членовете на НСБС се ръководят от следните правила:
 • Всички обсъждани „най-добри практики“ да са насочени към намаляване на разходите, към реализиране на резултати или подобряване качеството на обслужването. Дискусиите да се ограничават до това, което е необходимо за постигането на тези законосъобразни цели;
 •      Цените и други влияещи на конкуренцията търговски условия не трябва да бъдат обсъждани в контекста на „най-добрите практики”. Да не се обсъждат конкретните настоящи или бъдещи конкурентни планове и стратегии на отделните членове, както и информация за конкретен клиент или конкретните разходи на дружествата-членове;
 • При обсъждането на „най-добрите практики” да не се стига до споразумения за използване само на дадена практика, за работа с доставчици или клиенти само при определени условия или за изключване на член или друг конкурент поради това, че използва различна практика;
 •     При подготовката на заседания на НСБС за обсъждането на „най-добри практики” всички въпроси относно това дали даден въпрос е подходящ за обсъждане да се отнасят до адвоката, преди да бъдат включени в дневния ред. За всички заседания, на които се обсъждат „най-добри практики” да се води протокол. Ако възникне въпрос относно уместността да се обсъжда дадена „най-добра практика”, дискусията се прекратява докато не бъде проведена консултация с адвоката.

Тази декларация бе приета единодушно от Управителния съвет на НСБС с протокoл № 7/21.12.2011 г.  и ще бъде публикувана на сайта на Асоциацията. 

 

 София, 21.12.2011                                                                                                      УС на НСБС