НСБС, Националното сдружение на българските спедитори е учредено през 1992 г.

НСБС е национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш. Сдружението обединява почти всички доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката, извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги, реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш.

НСБС е член на ФИАТА, Международната федерация на спедиторските асоциации и  КЛЕКАТ, Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги.

По-важни постижения в полза на членовете и на Българския спедиторски бранш:

 • През 1996 г.НСБС изработи и наложи сред членовете си Общи спедиторски и Общи складови условия, които налагат високи професионални стандарти за оказваните от тях спедиторски и логистични услуги.
 • В сътрудничество с първокласни застрахователи НСБС разработи застрахователна полица, покриваща отговорността на спедитора към неговите клиенти-товародатели; от 1998 г. тази застраховка е задължителна за всички спедиторски фирми – членове.
 • Сдружението получи право да предоставя на членовете си документите на ФИАТА: мултимодален коносамент (FIATA FBL), спедиторски реципис (FIATA FCR), сертификат за транспорт (FIATA FCT) и складова разписка (FIATA FWR), които играят важна роля в международния стокообмен и в усвояването на външнотърговски акредитиви.
 • През 1996 Сдружението разработи първия в България Наръчник и Програма за професионална подготовка на спедиторски кадри и бе акредитирано от ФИАТА да провежда курсове за обучение и да издава международни дипломи за професионална компетентност в спедиторската професия.
 • Учебен център – НСБС е лицензиран на национално и международно ниво за провеждане на специализирани курсове в областта на спедицията и логистиката.
 • През 2012 г. разработи собствена платформа и въведе дистанционно обучение по 13 специализирани програми.
 • През 2013 г. към НСБС е учреден специализиран Арбитраж за транспорт и спедиция. Най-важното предимство е експертността в транспортното право, което може да се гарантира от ТРАНСПОРТЕН АРБИТРАЖ!
 • През 2015 г. издаде Електронен наръчник по спедиция в съответствие със стандартите на ФИАТА.
 • През 2015 г. НСБС създаде борса за работа и стаж, с цел подкрепа на стажантската програма и повишаване атрактивността на спедиторката професия сред младите хора.
 • Със заповед РД09-1833 от 11.12.2015 г. професия „Спедитор-логистик“ е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
 • През 2016 г. експерти на НСБС и НАПОО разработват Държавните образователни стандарти за  професия „Спедитор-логистик“ и Учебен център – НСБС е лицензиран по професия „Спедитор-логистик“ и професия „Куриер“.

Постижения в международната дейност:

 • От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.).
 • От 2000 г. НСБС изпълнява функциите на Секретариат на Консултативния съвет на спедиторските асоциации от Юго-източна Европа.
 • От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската Асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при вземането на решения от Европейската комисия засягащи транспортната политика на Общността.
 • Представител на УС на НСБС е старши зам. председател на ФИАТА, председател на Регионален институт Европа и председател на работната група по ж.п. превози ЮИЦ/ФИАТА, генерален секретар на КЛЕКАТ и председател на Института по железопътни превози в тази организация.

Участие в проекти и програми финансирани от ЕК:

 • CA FORWARDERS NET- Ръководител проект за укрепване на спедиторския бранш в страните от Централна Азия
 • ISOTRACK FP7 – национален координатор
 • SURFACE NET FP7 – национален координатор

Приоритетни направления на НСБС в дългосрочен план:

 • Устойчиво развитие на спедиторския бранш.
 • Сигурност и превенция от рисковете в работата на фирмите-членове.
 • Целенасочени усилия за популяризиране на бранша сред младите хора, повишаване на атрактивността му с цел осигуряване на кадрови ресурси в дългосрочен план.
 • Повишаване на социалната отговорност за постигане на екологично съобразен транспорт; разумна интернализация на външните разходи за всички видове транспорт с цел насърчаване на интермодалността и развитие на устойчива транспортна система.