Учебен център - НСБС

Автомобилна спедиция

Описание

Придобиване на професионална квалификация по "Автомобилна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.

Електронна книга

Компетенции

 • Правен статут на Спедитора
 • Правната регламентация на международните превози на стоки по шосе
 • Митническата конвенция за международни превози на товари под покритието на ТИР карнети
 • Международна спогодба ADR
 • Складиране и съхранение на стоки
 • Ценообразуване при комплектни и частични товари
 • Изчисляване на тарифни разстояния при групажни превози и дистрибуция
 • Запитване за транспорт и изготвяне на оферти

Курс за придобиване на професионална квалификация по

"Автомобилна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик" 
Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"


Съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което е припознато в страните от ЕС.

Формат на обучение: присъствено (5 дни лекции) и дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE ). 
Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLE, предоставяща учебни ресурси по модул „Автомобилна спедиция“.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките по шосе; млади специалисти, които търсят професионална реализация в областта на спедицията. 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. 

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.
Придобилият Удостоверение за професионална квалификация по свое желание може да получи Европейско приложение съгласно чл. 38 (6) от Закона за професионално образование и обучение.

 

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

ІПравна регламентация на фигурата и дейността на спедитора:

 • Договори - основни положения относно Закона за задълженията и договорите;
 • Търговски закон - спедиционен договор (сключване, действие и недействителност на договора). ​

ІІ. Общи спедиторски и общи складови условия на НСБС:

 • Правна фигура на спедитора съгласно ОСУ като: пълномощник, търговски представител и оператор;
 • Отговорност на спедитора и ограничение на обезщетението съгласно ОСУ и ОСКУ;
 • Рекламации и давностен срок.​

ІІІ. Общи знания за спедиторската професия. Организация на спедиторската фирма: Фирмена структура;технология на спедиторската дейност; създаване на процедури за контрол над предадените от клиента стоки; превантивни и коригиращи мерки, работа с клиенти; дефиниране на продукта и сегментация на пазара; определяне на цени и провеждане на ценова политика; етапи на сключване и изпълнение на спедиторската сделка.

ІV. Правна регламентация на превозите по шосе: Приложение на Конвенцията CMR; сключване и изпълнение на договор за превоз; право на разпореждане; отговорност на превозвача; искове, давност, ограничена отговорност; практически упражнения - попълване на товарителница.

V. Международен автомобилен транспорт и спедиция:

 • Правна регламентация на превозите по шосе; многостранни и двустранни транспортни спогодби;
 • Комбинирани транспорти; превоз на комплектни товари; специализирани превози; транспорт на особено тежки и извънгабаритни товари; организация на групажен транспорт; тарифи при превозите на групажни пратки; изисквания към транспортната опаковка и маркировка на стоките; практически упражнения и попълване на документи.​

VІ. Задължителни правила, които трябва да бъдат спазвани  при изготвяне на оферти: Етапи: запитване, тарифиране, изготвяне на оферта, доизясняване на офертата; попълване на примерна оферта. 

VІІ. Структура на ИНКОТЕРМС: Особености на използване правилата ИНКОТЕРМС:2000 и промени съгласно ИНКОТЕРМС:2010

VІІІ. Складиране и съхранение на стоки:

 • Нормативни актове; видове складове и обезпечения; материална отчетност.
 • Принципи на складиране; стелажни системи и оборудване; системи за обработка на товарите; набиране на поръчки и презареждане; автоматизирани складови системи; проектиране на склад; управление и информация.​

ІХ. Митническа конвенция за международни превози на товари под покритието на ТИР карнета

Х. Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе – АDR

ХІ. Транспортни застраховки:

 • Застраховка „Товари по време на превоз” (Карго);
 • Застраховка „Отговорност на превозвача”;
 • Застраховка „Отговорност на спедитора”;
 • Процедура при настъпване на застрахователно събитие;
 • Практически задачи – изчисляване на „застрахователната сума”.

ХІІ. Товарни документи и документи на ФИАТА: Общи разпоредби и правила за използването на: Мултимодален коносамент – Negotiable FIATA Multimodal Bill of Lading  (FBL); Реципис на ФИАТА – Forwarders Certificate of Receipt (FCR); Спедиторски сертификат за транспорт - Forwarders Certificate of transport  (FCT); Складова разписка – FIATA Warehouse receipt (FWR); Декларация на товародателя за превоз на опасни товари – Shippers declaration for the transport of Dangerous goods  (SDT)

При заявен интерес от 10 души, чрез изпратена регистрационна карта, може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график. 

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК.

Такса участие:

 • за участник от фирма - 480 лв. без ДДС (576 лв. с ДДС) 
 • за физически лица - 480 лв. 
 •  за членове на НСБС c oтстъпка 25% - 360 лв. без ДДС (432 лв.  с  ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи.

Допълнително се заплаща Електронна книга Автомобилен транспорт. Заб. При записване в курса получавате 30% отстъпка срещу индивидуален код. 
Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)
Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК     IBAN–BG08UNCR7000 1522 099482   BIC Code UNCRBGSF
За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 02 971 50 25  е-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

Записване за курс: Автомобилна спедиция

Другите за нас

Back to top