Мисия

НСБС е учредено през 1992 г. със следните основни цели:

1. да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина;

2. да усъвършенства правната база на спедицията в България да издига реномето на спедиторската професия като:

  • разработва критерии за достъп до спедиторската професия;
  • внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от спедиторите – членове на НСБС услуги;
  • приема и контролира спазването на Професионалния кодекс от своите членове;
  • организира професионалното обучение и квалификация на спедиторските кадри.

Визия

НСБС обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателят получава:

  • гаранция за компетентност и високо качество на услугите;
  • финансова стабилност и търговска етика на спедитора;
  • ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента;
  • гаранция за защита интересите на клиента и за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на спедитора”.