НCБС:

 • представя и защитава компетентно пред държавните институции интересите на бранша, съдейства за усъвършенстване на законодателството в областта на транспорта, като участва в разработването на нормативната база;
 • полага усилия за създаване на конкурентноспособна, икономически целесъобразна бизнес-среда за развитието на транспортния и спедиторски бранш;
 • съдейства в процеса на приобщаване на българските спедиторски фирми към европейските структури, чрез осъществяване на международно сътрудничество със сходни организации;
 • осъществява връзки и взаимодействие с други браншови организации като съдейства за решаване на въпроси по улесняване дейността на членовете си;
 • координира усилията на членовете си за създаване на пазарни отношения, подчинени на професионална етика, лоялност и равнопоставеност;
 • идентифицира общите интереси и съдейства за решаването на общите проблеми на своите членове;
 • осигурява навременен достъп до актуална информация за развитието и тенденциите в сектора от FIATA и CLECAT;
 • провежда професионално обучение и организира семинари по проблеми от взаимен интерес за фирмите-членове;
 • осигурява достъп на потенциалните клиенти до членовете си, чрез динамична интернет страница с висок рейтинг, което се явява и много ефективна реклама;
 • разпространява спедиторските документи на ФИАТА;
 • осигурява защита на своите членове чрез точно дефинираната в ОСУ и ОСКУ “отговорност на спедитора”;
 • предпазва своите членове от некоректни партньори чрез поддържаната рубрика „нелоялен партньор“ и спомага за поддържане на лоялни взаимоотношения между членовете и контрагентите им чрез създадената Комисия по етика;
 • организира и поддържа постоянен контакт между членовете на сдружението;

 Членството в НСБС дава право за:

 • използване на Общите условия (ОСУ и ОСКУ)
 • индивидуално членство във ФИАТА
 • използване на спедиторските документи на ФИАТА
 • ползване на логото на НСБС и това на ФИАТА върху фирмените документи
 • преференциални условия за професионално обучение в Учебния център
 • преференциални условия за ползване на Транспортен арбитраж

изтегли като документ