Пресинформация

НСБС, Българската асоциация за спедиция транспорт и логистика е национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш. Сдружението обединява почти всички доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката, извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги,  реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш.

През 2012 г. НСБС  отбелязва 20-годишен юбилей

За този период Сдружението израсна като социално отговорна професионална организация, чиято основна цел е устойчивото развитие на спедиторския бранш. Това  налага приемането на нови приоритети и стратегии за бъдещо развитие.Новите, глобални насоки и приоритетни направления на НСБС в дългосрочен план са:

 • Устойчиво развитие на спедиторския бранш.
 • Целенасочени усилия за популяризиране на бранша сред младите хора, повишаване на атрактивността му с цел осигуряване на кадрови ресурси в дългосрочен план.
 • Повишаване на социалната отговорност за постигане на екологично съобразен транспорт; разумна интернализация на външните разходи за всички видове транспорт с цел насърчаване на интермодалността и развитие на устойчива транспортна система.

По-важни постижения в 20-годишната биография на Сдружението в полза на членовете и на Българския спедиторски бранш:

 •  През 1996 г.НСБС изработи и наложи сред членовете си Общи спедиторски и Общи складови условия, които налагат високи професионални стандарти за оказваните от тях спедиторски и логистични услуги.
 •  В сътрудничество с първокласни застрахователи НСБС разработи застрахователна полица, покриваща отговорността на спедитора към неговите клиенти-товародатели; от 1998 г. тази застраховка е задължителна за всички спедиторски фирми – членове.
 • Сдружението получи право да предоставя на членовете си документите на ФИАТА -мултимодален коносамент (FIATA FBL), спедиторски реципис (FIATA FCR), сертификат за транспорт (FIATA FCT) и складова разписка (FIATA FWR), които играят важна роля в международния стокообмен и в усвояването на външнотърговски акредитиви.
 • През 2000 г. НСБС съдейства на членовете за внедряване на стандарти по качество на услугите по ISO 9000. Понастоящем над 70% от членовете на НСБС работят съгласно стандарт ISO9001:2008.
 • През 1996 Сдружението разработи първия в България Наръчник и Програма за професионална подготовка на спедиторски кадри и бе акредитирано от ФИАТА да провежда курсове за обучение и да издава международни дипломи за професионална компетентност в спедиторската професия.
 • През 2005 г. получи лицензия за Учебен център за професионално обучение на спедиторски кадри от НАПОО.
 • През 2011 г. НСБС въведе стажантска програма с цел повишаване атрактивността на спедиторката професия сред младите хора.

Постижения в международната дейност:

 • От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.).
 • От 2000 г. НСБС изпълнява функциите на Секретариат на Консултативния съвет на спедиторските асоциации от Юго-източна Европа.
 • От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската Асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при вземането на решения от Европейската комисия засягащи транспортната политика на Общността.

Участие в проекти и програми  финансирани от ЕК:

 • CA FORWARDERS NET- Ръководител проект за укрепване на спедиторския бранш в страните от Централна Азия
 • ISOTRACK  FP7 – национален координатор
 • SURFACE NET FP7 – национален координатор

Подбраните по строги критерии спедиторски фирми – членове на НСБС са компетентен и коректен логистичен партньор на българските и чуждестранни търговци и на митническата администрация.  Сертификатът за редовно членство в НСБС и дипломите за професионална компетентност, които са изложени в офисите на фирмите – членове, са показател за високото качество на техните транспортно-спедиторски и логистични услуги.