КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Спедиторските и логистични фирми – членове на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика НСБС се задължават да спазват разпоредбите на този Кодекс за професионално поведение и в дейността си да се стремят към изпълнението на следните цели:

 • да налагат, поддържат и опазват доброто име на НСБС и спедиторския бранш;
 • да укрепват и повишават общественото доверие в спедиторската професия;
 • да осигуряват високо качество на услугите си и изпълнение на поетите и/или произтичащи от приложимите правни норми задължения;
 • своевременно и справедливо да уреждат възникналите искове и рекламации съгласно приложимите правни норми;
 • да създават и поддържат професионални, честни и почтени отношения с клиентите, партньорите и доставчиците;
 • да спазват принципите на свободната и лоялна конкуренция;
 • да допринасят за устойчивото развитие на транспортния сектор чрез намаляване на вредното му въздействие върху околната среда, намаляване на енергийната интензивност на сектора и повишаване на достъпността до транспортните и логистични услуги.

Изпълнението на тези цели е критерий за доброто реноме на членовете на НСБС и за надеждността им в икономическия живот на страната.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В своята дейност членовете на НСБС се ръководят от следните основни принципи и ценности:

І. Коректни делови взаимоотношения с клиентите и партньорите:

 • Да действат професионално, компетентно и отговорно в интерес на своите клиенти;
 • При сключването и изпълнението на договори за спедиторски и логистични услуги да прилагат условията, формулирани в Общите Условия на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента;
 • Да изпълняват коректно и старателно всички задължения, които възникват при изпълнение на сключения договор, зачитайки правата на потребителя;
 • Да решават справедливо и експедитивно постъпилите рекламации и искове за щети и / или вреди, настъпили при изпълнение на спедиторския договор.

ІІ. Правила на свободната и лоялната конкуренция:

 • Да работят в условията на открит пазар и лоялна конкуренция помежду си, винаги да спазват принципите на „честната игра“, да осигуряват равноправно третиране на всички участници в икономическия живот и да уважават интереса им;
 • Да спазват правните норми, утвърдените търговски практики и обществени норми на поведение на стопанските субекти;
 • Да не приемат и допускат корупционни действия и практики, целящи получаване на конкурентни предимства за себе си или за свои клиенти.

ІІІ. Конфиденциалност на информацията:

 • Да зачитат конфиденциалността на търговската и счетоводна информация на своите клиенти, партньори и конкуренти?
 • Да се въздържат от разпространяването на недостоверна, непълна и неточна информация, в т.ч. и относно своите конкуренти, клиенти и служители.

ІV. Спазване на националното и международно законодателство и правилата на НСБС:

 • Да спазват приложимите международни конвенции, регламенти на ЕС и двустранни спогодби;
 • Да спазват приложимото законодателство, правила, наредби и обичаи на търговията в страните, в които извършват дейност;
 • Да спазват Устава, Общите спедиторски условия (ОСУ), Общите складови условия (ОСКУ) и решенията на НСБС.

V. Спазване на антитръстовите и антикартелни правила на НСБС (Док. УС07/21122011):

 • Да се въздържат от участие в рестриктивни / ограничителни търговски практики или незаконни картелни споразумения;
 • Деловата активност на спедиторите трябва да изключва съвместни действия, които могат да бъдат тълкувани като картелни споразумения, например:
 •  Ценови уговорки: споразумяване от всякакъв вид, писмено или устно, изрично или по подразбиране, което има за предмет (цел) или като резултат установяване или поддържане на цени или на условия, имащи отношение към цените, като кредитиране, отстъпки, уговаряне на граници на печалба, определяне на ниво на допълнителните възнаграждения, комисионите и таксите;
 • Разпределяне на пазари или клиенти: съглашения – изрични или по подразбиране – имащи за цел или резултат разпределение на пазари, като, напр. споразумения да не се предлагат и осъществяват услуги в определени географски райони и/или клонове на индустрията, на определени клиенти или групи от клиенти, като престация срещу реципрочно задължение от конкурент.
 • „Заговор“ срещу клиентите: сключени изрично или по подразбиране споразумения, имащи за цел или резултат да принудят клиент да закупи нежелана стока или услуга с оглед да получи желаната стока или услуга;
 • „Групов бойкот“: съглашения, имащи за цел или като резултат отказ от сделка с конкуренти, клиенти, доставчици или други трети лица.

Съгласие и изпълнение:

1.) Всички членове се задължават да следват и изпълняват принципите на Кодекса за професионално поведение на НСБС.

2.) При сериозно и системно нарушаване на Кодекса за професионално поведение ще бъдат предприети незабавни мерки от Комисията по етика на НСБС.

3.) На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно чл. 22., ал.2, т. 3 и т. 4 от Устава на НСБС.

Кодексът за професионално поведение на членовете на НСБС е неразделна част от Устава на НСБС и е приет от Общото събрание на 21.06.2012 г.

София, 21.06.2012

ОС на НСБС