У С Т А В

НА

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ

 

Наименование

Чл.1        /1/. Наименованието на Сдружението е НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ като вместо него може да се употребява и съкращението НСБС.

               /2/. Сдружението е национална браншова организация на търговци, извършващи спедиторски и логистични услуги. Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел съгласно ЗЮЛНЦ

               /3/. Сдружението може да открива клонове.

Седалище, адрес

Чл. 2       /1/.Седалището на НСБС е в град София.

               /2/. Адресът на НСБС е адрес на неговото управление.

Предмет на дейност, цели и средства за тяхното постигане

Чл. 3       /1/. Сдружението има следния предмет на дейност: представителство и защита на общите икономически и работодателски интереси на членовете си, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и интересите на спедиторския и логистичен бранш като цяло, чрез използване на средствата и преследване на целите, посочени в този Устав.

               /2/. Основни цели на Сдружението:

1. представителство и защита интересите на спедиторския и логистичния бранш пред държавната администрация и пред други органи, институции и юридически лица с нестопанска цел при вземане на стопанско-политически, транспортно-технически или други, отнасящи се до интересите на бранша, решения и при изготвяне на съответната нормативна база;

2. създаване и утвърждаване на модерни икономически отношения в спедиторския и логистичния бранш, базирани на постиженията на науката и техниката;

3. изследване и адаптиране на европейските социални и икономически стандарти и добри практики към бранша; изследване на проблемите на икономиката и финансите, труда и индустриалните отношения в спедиторския бранш;

4. извършване на обществена работа по утвърждаване доброто име на спедитора и неговата професия;

5. подкрепа за ефективна, прозрачна и лоялна конкуренция и коректни делови отношения в бранша чрез спазване на Професионалния кодекс на НСБС (док. УС 03/26042012);

6. безвъзмездно обработване на частни и общи въпроси в областта на транспортното дело, включително създаване на договорно-правната база и отношение по трудово-правни и социални въпроси;

7. представителство и защита на икономическите и работодателските интереси на членовете и подпомагане на социалния диалог в Съвета за тристранно сътрудничество при договаряне на минималните осигурителни прагове по смисъла на чл. 35 ал. 2 от КТ.

              /3/. Средствата за постигането целите на Сдружението са:

1. участие на отраслово и браншово равнище в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;

2. участие в тристранното сътрудничество и колективното договаряне по отношение на бранша;

3. участие в определянето и провеждането на държавната политика в бранша и в процеса на хармонизация на българското законодателство, регулиращо обществените отношения в бранша, с това на Европейския съюз;

4. разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на бранша;

5. осъществяване на приложни изследвания в областта на икономиката, финансите, труда и индустриалните отношения, касаещи бранша;

6. изготвяне на годишни доклади за състоянието на бранша и подготвяне на стратегии за развитието му, които се предоставят на компетентните държавни органи;

7. организиране и провеждане на научно-практически форуми по проблемите на бранша;

8. разпространяване на приложни знания и опит чрез разработки, семинари, курсове, школи и други подобни форуми;

9. съдействие на членовете на Сдружението за развитие на тяхната дейност чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания за инвестиционни процеси, оказване на услуги, методическа и консултантска помощ, подпомагане установяването на делови връзки, подпомагане при стандартизирането и сертифицирането;

10. проучване условията за интензивен търговски обмен и подпомагане на членовете на Сдружението при осъществяването на бизнес контакти, водене на преговори и популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;

11. набиране и предоставяне на стопанска, научно-техническа, производствена, технологична и пазарна информация на членовете на сдружението за подпомагане на тяхната дейност;

12. съдействие за спазване на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно, пазарно поведение в бранша;

13. съдействие за повишаване на професионалното равнище и квалификацията на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологично чиста работна среда;

14. изграждане и поддържане на специализирана информационно-статистическа база данни за състоянието на бранша и водене на регистър на правоспособните стопански субекти в бранша;

15. поддържане на поименни списъци на експерти със специални познания в различни области в услуга на своите членове;

16. организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация и издаване на документи за професионална правоспособност, съгласно действащото законодателство;

17. учредяване и придобиване на участия в търговски дружества за постигане на определените в този Устав цели;

18. участие в разработване на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в бранша;

19. разработване на предписания в бранша за добра производствена практика;

20. оказване на съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете чрез помирителната комисия на Транспортния арбитраж към НСБС;

21. взаимодействие с компетентните държавни органи и неправителствени организации;

22. сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;

23. членство в браншови организации или институции с подобни цели;

24. участие в национални и международни проекти и програми.

Вид на дейност

Чл 4.     Сдружението е организация за осъществяване на дейност в частна полза.

Предмет на стопанската дейност

Чл. 5.    Предметът на стопанската дейност е: професионално обучение, квалификация и издаване на документи за професионална компетентност на работещите в областта на спедицията по утвърдена програма, изготвяне и продажба на учебни помагала, снабдяване и продажба на членовете на сдружението на документите на НСБС и Международната асоциация на спедиторските съюзи (ФИАТА) – Цюрих, Швейцария и други разрешени от закона дейности.

Финанси, отговорност

Чл. 6.    /1/. Сдружението се финансира от:

1. редовен членски внос, извънредни вноски, както и от встъпителни вноски;

2. стопанска дейност;

3. доброволни вноски и дарения.

             /2/ Сдружението ползва средствата си в рамките на поставените си цели и задачи.

             /3/. Сдружението не разпределя печалба.

            /4/. НСБС отговаря материално само в размера на имуществото си.

Органи на Сдружението

Чл. 7.    Органите на НСБС са:

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет;

3. Контролен съвет.

Права на Общото събрание

Чл. 8. /1/ Общото събрание решава следните въпроси:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава Председателя, членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет. С цел гарантиране на приемственост председателят се избира между членовете на предходния управителен съвет;

4. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

5. одобрява протокола на предшестващото събрание;

6. приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението;

7. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, или на имуществените вноски;

8. приема бюджета на Сдружението;

9. приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението, годишния баланс, доклада на Контролния съвет и освобождава от отговорност Управителния съвет;

10. определя условията, документите и процедурата за приемане на редовни членове на Сдружението;

11. произнася се по жалби на отхвърлени или изключени членове;

12. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

13. взема други решения, предвидени в устава.

             /2/. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

         /3/. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Общо събрание – свикване, гласуване и вземане на решения

Чл. 9.    /1/. Общото събрание е върховен орган на НСБС. То се свиква ежегодно през първото полугодие.

           /2/.Извънредно Общо събрание може да се свика по всяко време по искане на една трета от всички членове или по решение на Управителния съвет.

            /3/. Свикването се извършва от Управителния съвет като се съобщават дневният ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, по чия инициатива то се свиква, и евентуално възможностите за организиране на престоя на участниците в мястото на провеждането.

            /4/. Поканата се публикува на интернет страницата на НСБС и поставя на  мястото за обявления в управлението на НСБС един месец преди насрочения ден.

          /5/. Искания за включване на въпроси в дневния ред се отправят до Управителния съвет поне 45 дни преди свикването в писмена форма.

             /6/. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

            /7/. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от  половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.10    /1/.Общото събрание взема решения с мнозинство от присъстващите.

          /2/. Решения за изменение и допълнение на устава и за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

            /3/. Всеки член има право на един глас.

        /4/. При равенство на гласовете, решаващ е гласът на председателя, респективно на председателстващия събранието.

            /5/. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без  ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

            /6/. Гласуването и изборите се извършват открито.

            /7/. С една пета от представените гласове може да се поиска тайно гласуване или избор.

          /8/. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Управителен съвет

Чл. 11./1/. Управителният съвет е управителния орган на Сдружението и се състои от 9 члена, членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание за срок от три години. Първо се избира Председателят на Управителния съвет, след което се пристъпва към избора на останалите 8 члена на съвета.

       /2/. Избираеми могат да бъдат активни, квалифицирани представители на спедиторските фирми-членове на Сдружението.

        /3/. При един и същи мандат не може да участва повече от един представител на една и съща фирма или фирмена група.

           /4/. В състава на Управителния съвет следва балансирано да се представи многообразието на членската маса.

           /5/. При разглеждане на особени въпроси при нужда може да бъдат канени на заседанията и други членове или вещи лица с право на съвещателен глас.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 12. Управителният съвет:

1. представлява Сдружението навсякъде, където е необходимо, и определя обема на представителната власт на отделни негови членове и персонално кой има право на подпис;

2. подготвя и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. приема други вътрешни актове;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове и определя управителя;

6. взема решение за участие в други организации;

7. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на устава;

8. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет като осигурява балансиране на приходите, разходите и паричния поток;

9. осигурява законосъобразно и целесъобразно изпълнение на бюджета;

10. прави предложение пред Общото събрание за определяне размера на встъпителната такса и на годишния членски внос;

11. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението и на Управителния съвет и годишен баланс;

12. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

13. избира от своя състав зам.председатели;                                  

14. определя адреса на Сдружението;

15. взема решения по всички въпроси, които според закона или Устава не спадат в правата на друг орган;

16. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

17. определя постоянните представители на Сдружението в между-народните институции и организации, както и представители на Сдружението за участие в обществени и държавно-обществени органи, комисии и работни групи;

18. може да образува постоянни и специализирани комисии, експертни съвети и др. и по целесъобразност да ги разформирова и да определя ръководителите им;

19. има право в рамките на отговорностите си да възлага на квалифицирани трети лица изпълнението на конкретни задачи, особено по правни въпроси, обществени връзки и преводи;

20. може да делегира воденето на делата изцяло или отчасти на отделни свои членове или на трети лица;

21. приема правила за работа на Управителния съвет и разпределение на задачите между членовете му;

22. взема решения по всички други въпроси, които според Закона и устава на Сдружението не са задължение на Общото събрание;

23. за водене на текущите дела назначава директор и определя неговите функции;

24. утвърждава щата на Секретариата на Сдружението;

25. прави искането за ликвидация на Сдружението, ако има решение за това на Общото събрание.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 13. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят може да делегира правото си за свикване на Управителния съвет  на директора. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от зам. председателя.

           /2/. Ако една трета от членовете на Управителния съвет писмено поискат свикване като посочат и подлежащите на разглеждане въпроси, председателят, съответно неговият заместник, е длъжен в седмичен срок да свика Управителния съвет, чието заседание трябва да се проведе до един месец. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в този срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. Поканата се отправя писмено и при посочване на дневния ред поне 8 дни преди датата на заседанието.

           /3/. Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

           /4/. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

             /5/. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията относно ликвидацията, разпореждането с имуществото на Сдружението и определянето реда и организирането на извършването на дейността – с мнозинство от всички членове. При равенство на гласовете определящ е гласът на председателя, съответно на председателстващия.

             /6/. В заседанията на Управителния съвет задължително участва директорът с право на съвещателен глас.

          /7/. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Председател, заместник-председатели, начин на представляване на Сдружението

Чл. 14./1/. Председателят:

1. ръководи и организира цялостната дейност на Управителния съвет и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет. В тази си дейност той се подпомага от директора на Сдружението и от Секретариата;

2. свиква заседание на Управителния съвет по своя преценка. Това право той може да делегира на директора;

3. ръководи заседанието на Управителния съвет, а когато отсъства заседанията се ръководят от един от зам.-председателите;

4. въз основа на дневния ред, обсъжданията и направените предложения формулира решенията на Управителния съвет с оглед ясното им и недвусмислено отразяване в протокола;

5. има право в рамките на отговорностите си да възлага на квалифицирани, трети лица изпълнението на конкретни задачи, особено в специализирани области (правни въпроси, обществени връзки и преводи);

6. може за определени теми или временни задачи, да назначава и разпуска работни групи;

7. подписва заповедите за командироване в чужбина на членовете на Управителния съвет, директора, членовете на Сдружението и служителите от Секретариата;

8. назначава и освобождава персонала на Секретариата в рамките на утвърдения щат.

            /2/. Когато председателят е възпрепятстван, функциите му се поемат от един от заместник-председателите с всички права и задължения.

 Чл. 15. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

Членове на Управителния съвет

Чл.16./1./Членовете на Управителния съвет:

1. подпомагат председателя и заместник-председателите при изпълнението на задачите им;

2. имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях;

3. не получават възнаграждение за заседания, които се провеждат в страната;

4. заплащат им се пътни и квартирни пари за участие в заседанията на Управителния съвет, когато се провеждат извън седалището на фирмите им.

        /2/. По решение на Общото събрание членовете на Управителния съвет може да получават годишни възнаграждения.

            /3/. При пътувания в чужбина в изпълнение на задачите на Сдружението членовете на Управителния съвет получават във валута пътни и квартирни пари съгласно „Регламента и бюджета за командировките на НСБС“ (док. УС 04/18092008).

Контролен съвет

Чл. 17. /1/. Общото събрание избира из средата си трима опитни членове за срок от три години, които:

1. контролират финансовите дела на Сдружението и сметководството;

2. ежегодно представят на Общото събрание доклад за баланса, годишното водене на сметките и резултатите от тяхната проверочна дейност.

         /2/. Членовете на Контролния съвет могат да поставят изисквания за размера на членския внос, на други приходи и намаляване размера на издръжката на Сдружението.

           /3/. Членовете на Контролния съвет могат да участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

           /4/. В заседанията на Контролния съвет задължително участва директорът с право на съвещателен глас.

Членство

Чл. 18. В НСБС съществуват следните видове членове:

1. редовни членове;

2. асоциирани членове;

3. колективни членове;

4. почетни членове.

Редовни членове

Чл. 19. Условията, документите и процедурата за приемане на редовни членове на Сдружението се определят от Общото събрание.

Асоциирани и колективни членове

Чл. 20. /1/. Асоцииран член на Сдружението може да бъде:

1. едноличен търговец или търговско дружество, което не отговаря на всички условия за редовен член;

2. търговско дружество с предмет на дейност, съпътстваща логистичния процес (или имаща спомагателен характер във веригата на доставките);

3. други юридически лица, които имат отношение към спедиторския бранш;

4. асоциираното членство не дава право на глас и ползването на документи на ФИАТА и НСБС.

             /2/ Колективен член на Сдружението може да бъде:

1. организация с нестопанска цел от страната и чужбина, която представлява спедиторския и логистичен бранш;

2. организация с нестопанска цел, която има интереси и цели, сходни на НСБС;

3. организация с нестопанска цел, чиито членове извършват дейности, съпътстващи логистичния процес или имат спомагателен характер във веригата на доставките; 

4. колективното членство дава право на 1 глас.

Почетни членове

Чл. 21. /1/. Почетен член на Сдружението може да бъде физическо лице с особени заслуги към спедиторския бранш.

1. Почетния член имат право да участва в мероприятията на НСБС за сметка на Сдружението.

2. Предшестващото членство в Сдружението не е предпоставка за обявяването на почетния член.

3. Почетното членство не дава право на глас, и не създава никакви задължения.

Прекратяване на членство

Чл. 22. /1/.Членството се прекратява:

1. с прекратяването на Сдружението;

2. при заличаване на спедитора – член от търговския регистър;

3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на редовния член, който е единствен собственик на спедиционната фирма, или при смърт на почетния или асоцииран член;

4. с едностранно волеизявление до Сдружението – със заявление до Управителния съвет при спазване на срок от шест месеца до края на текущата година и след като са изпълнени всички финансови задължения към Сдружението;

5. при отпадане, съответно изключване съгласно ал. 2.;

6. когато членът вече не отговаря на условията за приемане на членове в Сдружението.

           /2/. Изключването се решава от Управителния съвет, когато даден член многократно и по груб начин нарушава уставните, договорните и финансовите си задължения, петни доброто име на спедиторската професия, както и на основание:

1. оперативно прекратяване на дружеството;

2. промяна на предмета на дейност, така че дейността да не отговаря вече на Устава;

3. прояви на нелоялна конкуренция;

4. сериозни нарушения на законовите разпоредби;

5. неплащане на членския внос за текущата година.

           /3/.С оглед тежестта на нарушението се приема изключване до 6 месеца за по-незначителни нарушения, и трайно изключване. Вместо изключване може да бъдат взети други мерки.

         /4/. Изключването не освобождава изключения член от изпълнението на финансовите задължения към Сдружението.

         /5/. Изключеният може да обжалва решението пред следващото Общо събрание, което се произнася окончателно.

               /6/. Напуснали членове губят всякакво право на участие в имуществото на Сдружението.

Членски внос

Чл. 23./1/. Новопостъпващи членове заплащат еднократна встъпителна вноска. Възможност за връщане на тази вноска няма.

         /2/. Годишният членски внос се определя от Общото Събрание. Той трябва да е съобразен с категорията членство и с бюджета на Сдружението. Членски внос се заплаща от редовните, асоциираните и колективни членове.

             /3/. Членският внос се внася в срокове, определени от Общото събрание.

             /4/. Изменения на размера, определени през годината от Общото събрание в повече, се внасят най-късно един месец след датата на Общото събрание.

         /5/. При встъпване в течение на годината се плаща годишния членски внос, разделен на 12 и умножен по оставащите месеци от годината.

            /6/. При особени случаи или за определени цели Общото събрание може да въведе по искане на Управителния съвет извънредни или временни размери на членския внос.

           /7/ При неплащане на членския внос за текущата година неплатилият се отстранява от членство за шест месеца. Ако в този срок членският внос не се плати, членът се изключва.

Членски права и задължения

Чл. 24.  /1/ Членуването в Сдружението е доброволно.

          /2/ Всеки редовен член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.

          /3./ Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

Срок

Чл. 25. Сдружението е учредено за неопределен срок.

Преобразуване на Сдружението

Чл. 26. /1/.Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

           /2/. След отделяне или разделяне юридическите лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

         /3/. Членовете на Сдружението, които са се слели или влели стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на Сдружението, което се е разделило – членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел по техен избор.

Прекратяване на Сдружението

Чл. 27. /1/. Сдружението се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;

2. с решение на компетентния съд, когато:

а/извършва дейност, противоречаща на закона, на обществения ред или на добрите нрави;

б/ е обявено в несъстоятелност.

           /2/. Решението на съда по т.2. се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

           /3/. В случаите по т.2. прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

Чл. 28. /1/.  При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.

           /2/. Искане за ликвидация се прави от Управителния съвет, или ако той вече не действа – от председателя, поне два месеца преди свикване на Общото събрание, като се съобщи писмено на членовете.

           /3/. Това правило не важи при наличие на основание за ликвидация, предвидено от законите.

Имущество след ликвидация

Чл. 29. Ако се реши ликвидация на Сдружението, Общото събрание:

1. взема решение по разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество;

2. избира ликвидаторите, които довеждат делата на Сдружението до край и го ликвидират съгласно предписанията на закона.

Заличаване

Чл. 30. След разпределението на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от компетентния Съд.

Обявления

Чл. 31. /1/. НСБС по правило извършва официалните си обявления до членовете писмено на адреса им, който те са представили в Сдружението.

             /2/. Вписвания в търговския регистър се обявяват съгласно предвиденото от законите.

            /3/. Този Устав е приет на общо събрание на НСБС на 11 януари 1993 година и изменен от Общи събрания на НСБС, състояли се на 18 септември 1997,  на 31.05.2001,  на 16.05.2003, на 22.06.2006 и на 12.06.2014 г.