ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЕКЦИИТЕ КЪМ НСБС 

ГЛАВА ПЪРВА: Общи положения

Чл.1.(1) Към НСБС са създадени следните секции:

1. Железопътен транспорт

2. Воден транспорт и пристанища

3. Въздушен транспорт

4. Автомобилен и комбиниран транспорт

5. Митнически процедури

 

(2) По решение на УС може да се създават и други секции.

Чл. 2. (1) Членовете на НСБС сами определят в коя секция да членуват.

Те могат да членуват в повече от една секция.

(2) Членовете на НСБС писмено заявяват до УС в коя секция да бъдат зачислени, като упълномощават свой представител за участие в работата на съответната секция.

Чл.3. Правилата за работа на секциите се приемат с цел да се конкретизира мястото и ролята им при решаване на възникващи проблеми пред спедиторския бранш.

Чл. 4. Правилата се приемат на основание чл.12 т.3 от Устава на НСБС и съгласно т.2.7. от Протокол № 7 на УС на НСБС от 25.06.03 г.

ГЛАВА ВТОРА: Компетентност на Секциите

Чл.5. Секциите имат следните компетенции:

1. Секциите са помощни органи на УС за решаване на проблемите включени в обхвата на тяхната дейност.

2. Проучват и обобщават проблемите на съответния спедиторски бранш и изготвят предложения до УС за тяхното решаване.

3. Съвместно с членовете на УС отговарящи за дейността на съответната секция организират срещи със съответните органи на държавната администрация и стопанските субекти за обсъждане и решаване на съответните проблеми.

4. Изготвят и предлагат за одобрение от УС становища по закони и други нормативни актове, регламентиращи спедиторската дейност.

5. Изготвят и предлагат за одобрение от УС типови договори (споразумения), регламентиращи търговските взаимоотношения на членовете на Сдружението със съответните транспортни организации имащи монополно положение на пазара.

ГЛАВА ТРЕТА: Организация на дейността на секциите

Чл.6.(1) Секциите се ръководят от председатели, които се избират от УС.

(2) Председателят на секция ръководи и организира цялостната дейност на секцията. Свиква заседания на секцията и ги ръководи. Обобщава направените предложения и формулира решенията.

(3) Секциите се подпомагат при решаване на възникващите проблеми на съответния бранш от член на УС.

(4) Секциите заседават най-малко веднъж годишно и когато обстоятелствата го налагат.

(5) Покана за участие в заседанията на секциите се изпраща до всички нейни членове. Всеки член сам преценява дали да участва в заседанията на секциите.

(6) Когато се налага провеждането на среща с представители на държавната администрация или стопански субекти на заседанието на секцията се определят съответни представители от участниците в заседанието, които участват в срещата.

(7) Административно секциите се обслужват от Секретариата на НСБС, като УС разпределя служителите по секции.

(8) На заседанията на секциите се водят протоколи, които се подписват от председателя на секцията и от служител на Секретариата на НСБС.

Заключителна разпоредба

Параграф 1. Правилата са обсъдени и приети от УС с протокол № 8 от 10.09.2003

София,

10.09.2003

УС на НСБС