Новини


16-09-2021

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) с нов Председател и нов член на Контролния съвет

На проведено свое отчетно-изборно Общо събрание на 16 септември 2021 г. Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) избра ново свое ръководство. Събранието се проведе в хибриден формат - присъствено и онлайн

 

 

За Председател на НСБС беше избран г-н Цветин Тодоров, досегашен зам. председател на УС на НСБС, управител на Александър Логистигс.

За членове на УС на НСБС бяха избрани: г-н Явор Панталеев, г-н Ангел Сафев, г-н Иван Петров, г-жа Мариета Григорова, г-н Васил Борисов, г-н Иван Кирчев, г-н Кольо Дойнов и г-н Петър Найденов.

В Контролния съвет бяха избрани г-н Емил Дандолов, г-жа Ирина Великова и г-жа Олга Василевска, която за пръв път влиза в управителните органи на Сдружението.

Към момента  НСБС представлява над 110 спедиторски и логистични фирми, което е безспорно доказателство за постоянно нарастващото доверие към сдружението, като от 1992 г. насам не спираме да укрепваме организационно, да се развиваме съобразно потребностите на членовете, да  разширяваме кръга на услуги за улесняване на тяхната дейност и да работим в интерес на българския спедиторски и логистичен сектор.

Изправени сме пред много предизвикателства, защото работим не само в условията на пандемична обстановка, но и в условията на изключително конкурентна среда и сме интегрирана част от европейската и международната транспортна система.

 

Управителният съвет даде отчет за тригодишния  период от 2018 до 2021 г. Освен активната си дейност в защита на браншовите интереси, равностойното представяне и позициониране в най-авторитетните международни и национални организации бяха изтъкнати и постиженията в посока на организационно укрепване и развитие.

Основен фокус на дискусията бе и ролята на Учебния център към Сдружението при подготовката на специалисти, от които българския спедиторски и логистичен бранш се нуждае и ще се нуждае в бъдеще.

 

Приоритетни направления в дейността в близък и средносрочен план остават:

 

1.               Дейности в защита на браншовите и работодателските интереси

1.1 Представляване интересите на членовете чрез активно посредничество, застъпничество и защита пред МТИТС, МИЕТ, МФ, АМ, НАП, МЗХ, комисиите на НС и други.

1.2 Активно международно сътрудничество с европейски транспортни структури, включително по приоритетни въпроси на бранша.

1.3 Сътрудничество със сродни организации за съгласуване на общи позиции за по-голяма представителност и оказване на въздействие за защита интересите на бранша пред държавните институции, включително и по отношение на популяризирането на професията на спедитора.

1.4 Посредничество като отраслово представителна организация при договаряния по трудово-правните отношения по смисъла на чл. 35 ал. 2 от КТ, чрез приоритетна защита на интересите на работодателите.

1.5 Активно сътрудничество с институциите и изготвяне на писмени позиции.

1.6. Активно ПР позициониране на НСБС чрез използване на различни формати: връзки с медиите, информационни бюлетини по определени теми, участие в национални и международни конференции.

 

2.               Услуги за улесняване дейността на членовете

2.1 Работа с институциите за въвеждане на електронни транспортни и спедиторски документи.

2.2 Сътрудничество с МОН, висши учебни заведения и профилирани средни учебни заведения за въвеждане на дуална форма за обучение за професия спедитор.

2.3 Сътрудничество с висшите учебни заведения относно разработването на учебни и стажантски програми с катедрите „Икономика на транспорта“ и „Стопанска логистика“ към УНСС, Техническия университет, ВТУ Тодор Каблешков, както и други ВУЗ извън София.

2.4 Насърчаване участието на широк кръг специалисти от бранша като участници в процеса на обучение за разширяване на банката от преподаватели към Учебен център - НСБС.

2.5 Участие в проекти по ваучерните програми на ОП Конкурентоспособност за обучение на спедитори в ЦУ - НСБС.

2.6 Развитие на услугите, предоставяни на членовете, като поддържане на база статистически данни и база с нормативни документи, имащи отношение към бранша, изготвяне на анализи и прогнозиране на тенденции за развитието на спедиторския бранш.

2.7 Участие в национални и международни програми, които създават възможности за развитие и улесняване дейността на членовете.

 

3.               Организационно укрепване и развитие, съобразено с потребностите на фирмите-членове

3.1 Затвърждаване ролята на мениджърските конференции като форум за дискусии и обмен на информация по важни за бранша въпроси и като възможност за създаване на по-тесни професионални и лични контакти между управителите на фирмите-членове.

3.2 Засилване ролята на секциите, привличане на експерти по различни професионални теми в качеството им на допълнителен интелектуален ресурс.

3.3 Анализиране, формулиране и предприемане на мерки за ограничаване на междуфирмената задлъжнялост в бранша, включително и с функционирането на базата данни за некоректни платци.

3.4 Продължаваща работа за сигурност и превенция от рискове в работата на фирмите-членове.

 

На събранието бе връчен и сертификат за почетно членство в НСБС на г-жа Поликсена Кръстанова, бивш директор на Сдружението и управител на Учебния център. Г-жа Кръстанова има ключова роля в организационното израстване на сдружението и утвърждаването на Учебния център като водеща образователна институция в сферата на професионалното обучение по спедиция и логистика у нас.