Новини


20-10-2023

Покана за Общо събрание на НСБС на 23 ноември 2023 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Устава на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), Управителният съвет свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 23 ноември 2023 г. (четвъртък) от 16:30 часа.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА НСБС

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

От името на Управителния съвет на НСБС отправяме към Вас покана за провеждане на Общо събрание на Сдружението, което ще се състои на 23 ноември 2022 г. (четвъртък) от 16:30 ч. в хотел Експо София, бул. "Цариградско шосе" №149 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Протокол №31 на ОС на НСБС от 16.11.2022 г.

2. Приемане на:

2.1. Годишния отчет за дейността на НСБС от 16.11.2022 г. до 23.11.2023 г. и насоки за работа на НСБС през 2024 г.

2.2. Доклада на Контролния съвет за финансовите отчети на НСБС за 2022 г.

3. Определяне на встъпителния и на редовния членски внос на членовете на НСБС за 2024 г. и приемане на бюджета на НСБС за 2024 г.

4. Разни

 

Общото събрание на НСБС ще бъде предшествано от Мениджърска конференция, посветена на управлението на различни видове рискове в спедиторската дейност. Началото на конференцията е 13:00 часа на 23 ноември 2023 г. на същото място, където ще бъде проведено и Общото събрание.

 

Начало на регистрацията на членовете за Общото събрание: 16:00 ч.

При регистрацията за да получите делегатска карта е необходимо да представите лична карта, а в случай на упълномощаване и копие от пълномощно.

 Писмените материали по дневния ред ще са на разположение в офиса на НСБС и ще бъдат допълнително разпратени по електронен път до всички членове.

 При липса на кворум, на основание чл. 9 ал. 7 от Устава на НСБС, Общото събрание ще се проведе същия ден от 17:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

         

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

(срок за регистрация до 17.11.2022 г., петък)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Пълномощно за участие в Общото събрание на упълномощен представител, в случай че не присъства управителят на фирмата-член.