Новини


16-08-2021

Покана за отчетно-изборно Общо събрание на НСБС на 16.09.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Устава на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), Управителният съвет свиква отчетно-изборно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 16 септември 2021 г. (четвъртък) от 15:00 ч.

 

 

ДО                                     

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НСБС

 

ОТНОСНО: Покана за отчетно-изборно Общо събрание на НСБС на 16.09.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

От името на Управителния съвет на НСБС отправямe към Вас покана за провеждане на отчетно-изборно Общо събрание на Сдружението, което ще се състои на 16 септември 2021 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в хотел Експо София, бул. "Цариградско шосе" №149 при следния дневен ред:

 

1. Одобряване на Протокол №29 на Общото събрание на НСБС от 20.01.2021 г.

2. Приемане на:

2.1. Годишния отчет за дейността на НСБС от 28.11.2020 г. до 16.09.2021 г. и насоки за работа на НСБС през 2022 г.

2.2. Доклада на Контролния съвет за финансовите отчети на НСБС за 2020 г.

3. Определяне на встъпителния и на редовния членски внос на членовете на НСБС за 2022 г. и приемане на бюджета на НСБС за 2022 г.

4. Промяна на Устава.

5. Избиране на Председател и на нов състав на Управителен съвет и Контролен съвет на НСБС.

6. Разни

 

Начало на регистрацията на членовете: 14:30 ч.

При регистрацията за да получите делегатска карта е необходимо да представите лична карта, а в случай на упълномощаване и копие от пълномощно.

 

Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на НСБС и са достъпни онлайн

 

При липса на кворум, на основание чл. 9 ал. 7 от Устава на НСБС, Общото събрание ще се проведе същия ден от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

         

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

(срок за регистрация до 10.09.2021 г., петък)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Пълномощно за участие в Общото събрание на упълномощен представител, в случай че не присъства управителят на фирмата-член  (молим при необходимост да бъде изпратено на office@nsbs.bg).

 

Мероприятието ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични и санитарни изисквания!

Моля да носите лични предпазни маски, нека бъдем отговорни към себе си и към всички колеги!

 

 

С уважение,

Управителен съвет на НСБС