Новини


08-04-2020

Всяка криза ражда нови възможности

В настоящата кризисна ситуация около разпространението на COVID-19 е наложително и определено би имало положителен ефект предприемането на бързи и ефективни действия от страна на българската държава

 

Отчитайки сериозността на настоящата ситуация около разпространението на вируса COVID-19 е повече от наложително въвеждането на ефективни мерки, с които да се създадат по-благоприятни условия за осигуряване на непрекъснатост на веригите за доставки на стоки от, към и на територията на страната. Всичко това зависи както от волята и възможностите на държавата като регулатор, така и от креативността и възможностите за адаптация на бизнеса и обществото към настоящите трудни за всички условия. Въведените ограничителни мерки поставят редица изпитания пред транспортния, логистичния и спедиторския сектори, оказвайки пряк негативен ефект върху осигуряването на свободно движение на хора и стоки. В същото време днес тези сектори имат основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото и социалното благосъстояние на населението и нарушаването на техния ритъм или тяхното спиране би имало значителни негативни последици за икономиката и за обществото като цяло.

В условията на криза от особено значение е постоянното търсене на възможности за нейното преодоляване и смекчаване на ударите, които тя нанася върху всички области от икономическия и социален живот в страната. За съжаление много често тези възможности трябва да бъдат търсени в непопулярни или на пръв поглед невъзможни действия. Въпросът тук опира преди всичко до правилното анализиране на ситуацията, оценката на въздействие от въвеждането на една или друга мярка (в положителен и отрицателен аспект), необходимите ресурси за нейното прилагане и не на последно място – продължителността й на приложение. Отчитайки всичко това от Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) сме на мнение, че в настоящата кризисна ситуация в страната е наложително и определено би имало положителен ефект предприемането на следните действия от страна на българската държава.

 

1. Въвеждане на електронни товарителници

Отчитайки широкото навлизане на информационните технологии в бизнеса и държавното управление е крайно наложително правното уреждане на статута и използването на електронни товарителници и у нас. Р България е ратифицирала Допълнителния протокол към Конвенция CMR относно електронната товарителница (влязъл в сила на 05.06.2011 г.). Имайки предвид и приложението на „Пакет за мобилност 3“ на ЕК, който въвежда регламент, гарантиращ че всички държавни институции в страните-членки следва да приемат данни в електронен формат, то според нас е необходимо своевременно да се обърне внимание и въведе в страната използването на електронни транспортни документи.

Съгласно Протокола към Конвенция CMR, електронната товарителницата има същата доказателствена стойност и функции при положение, че съдържа всички задължителни реквизити и представлява пълен еквивалент на хартиената товарителница. Във визирания документ ясно са упоменати и изискванията, на които трябва да отговаря електронната товарителница CMR за да има тя правна сила и практическо приложение, а именно:

1.    Да притежава уникален номер.

2.    Да е подписана с електронен подпис.

3.    Да се прилага специална технология за използването й, съгласно чл. 1-6 от Протокола:

-  да съдържа същата информация като товарителницата на хартия;

-  Е-товарителницата да е създадена от регистриран и допустим за автомобилната администрация софтуерен доставчик;

-  софтуерният доставчик трябва да предоставя информация на компетентните органи, изпращача, спедитора, действащ като комисионер;

-  софтуерният доставчик трябва да поддържа база данни, списък с всички издадени от него Е-товарителници и да ги предоставя на компетентните органи при необходимост;

-  страните по транспортната операция да приемат Е-товарителницата като валидна алтернатива на хартиената, при положение че тя отговаря на изискванията на чл. 1-6 от Протокола.

 

За нуждите на контрола са предвидени следните мерки:

·      Е-товарителницата е достъпна на борда на автомобила с техническа възможност да се свали или да се изпрати електронно копие за контрол;

·      Е-товарителницата се съхранява във фирмата поне 5 години;

·      доставчикът поддържа и изпраща списъка с потребителите на Е-товарителници, изготвени с неговия софтуер;

·      в случай на съмнение проверяващото лице може да поиска допълнителна информация.

 

Предимства на електронната пред хартиената товарителница:

·      пестене на време и средства, по-бързо администриране;

·      по-добра отчетност, по-добра база за статистика и анализ;

·      по-добър контрол от страна на митническа и данъчна администрация;

·      по-добра събираемост на държавни вземания и изсветляване на сделки от сивия сектор;

·      екологичен ефект;

·      подобрение в междуфирмената задлъжнялост.

 

Въвеждането на електронните товарителници в Р България би имало и ефект по отношение ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция.

 

2. Преминаване към електронен обмен на документи

С оглед на развиващите се повсеместно процеси по автоматизиране на редица дейности, в т.ч. в транспорта, логистиката и спедицията, и отчитайки опасността от пренасяне на вируса COVID-19 посредством обмена на хартиени документи между заетите в тези сектори лица и съответните контролни органи, то считаме за крайно необходимо, там където е възможно, налагането на електронния обмен на документи в страната като задължителен. В същото време това означава, че е необходимо да се направят и съответните постъпки от страна на държавната администрация по приемането и признаването на подобни електронни документи, в т.ч. и на електронни копия на хартиени такива. Широко афишираните мерки за ограничаване на физическия контакт между отделните лица биха имали значително по-добър ефект ако се възприеме подхода за електронен обмен на документи и тяхното съхранение в електронен вариант.

 

3. За времето на кризата с COVID-19 логистичните бази да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната

Отчитайки значението на логистичните бази за поддържането стабилността на международните и национални вериги на доставки, считаме за уместно тяхното включване към обектите от т.нар. „критична инфраструктура“. Съгласно Допълнителните разпоредби на Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (Обн. ДВ. бр. 81 от 23 Октомври 2012 г.) под „критична инфраструктура“ се разбира система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции. „Обект на критична инфраструктура“ е организационно и/или икономически обособена част от критичната инфраструктура, която е ключова за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта й. Доброто функциониране на логистичния сектор в условия на въведени мерки, ограничаващи в една или друга степен свободното движение на стоки, е съществена предпоставка за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението. Отчитайки ролята и значението на определените на ниво ЕС и в рамките на нашата страна „зелени коридори“ за придвижване на стоки, считаме за уместно продължаването на тази философия за намаляване на времето за доставки на стоки до крайните им получател и чрез предоставянето на възможност за тяхната бърза и безпроблемна обработка на територията на страната.

 

4. Съгласуване на всички въвеждани мерки със съответните браншови организации и засегнати лица

С оглед разработването и въвеждането на ефективни мерки за преминаване през настоящата кризисна ситуация апелираме за задължителното им предварително съгласуване на експертен принцип със съответните браншови организации или други представители на засегнатите от тях лица. Този подход би довел до далеч по-добри резултати от прилагания в момента, а именно въвеждането на мерки със заповеди на ресорните министри, които поради спорната си ефективност или възможности за приложение биват впоследствие многократно допълвани, изменяни или дори отменяни. Уверяваме Ви, че всички ние и като бизнес и като граждани сме заинтересовани държавата да съумее да се справи по възможно най-добрия начин с предизвикателството COVID-19, но сме убедени, че това е възможно само ако работим заедно.

 

доц. д-р Момчил Антов

директор, Национално сдружение на българските спедитори