Академия по спедиция и логистика

Мисия: Професионално и кариерно развитие на спедиторски кадри и популяризиране на спедиторската професия.

Визия: Учебен център - НСБС е национално признат сертифициращ орган, гарантиращ професионална компетентност по професия „Спедитор-логистик“.

Обучението е по утвърдени и валидирани програми на национално и международно ниво, които покриват пълния аспект на знания за спедиторската професия. 


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ В СФЕРАТА НА СПЕДИЦИЯТА И ЛОГИСТИКАТА 


Електронна платформа за дистанционно обучение

Платформата за дистанционно обучение Moodle (Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment) е специално разработена за създаването на качествени online курсове и е позната като платформа за Virtual Learning Environment. 

 


Надграждащи програми, които включват поетапна комбинация от отделни обучения и предоставят различни възможности за обучаемите.


 Придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“.

 Кредитна система на модулен принцип за продължаващо професионално обучение, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация и за придобиване на трета степен на професионална квалификация по рамкова програма Е.

След края на всеки успешно завършен модул или резултат от ученето, курсистите получават  удостоверение или сертификат на  УЦ – НСБС. След успешното завършване на цялостното обучение на курсистите ще се предоставя възможност да се явят на Държавен изпит и получат Държавно Свидетелство за придобиване на квалификация